is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DE GODDELYKHEID DER EUANGELIE - LEER. 8t

merkt (a). Op zich zeiven is het onwaarfchynlyk, dat iemand de magt zou gehad hebben om dooden levendig te maaken, maar zeer waarfchynlyk, als

men daar by voegt het oogmerk, om de Godlykheid eener allergewigtigfte en het grootst heil aanbrengende leer te bevestigen, — zeer waarfchynlyk, als men de verbaazende, en toch onbetwistbaare, opgang dier leer als een gevolg hier van overweegt. Zonder dit wonder zou het laatfte het onbegryplykfte wonder worden (b). Het laatfte de onmooglykheid is mede waar, als men zommige bepaalingen en befchryvingen van wonderen laat gelden. Doch, wat behoeven wy ons met dezelven op te houden? Ik ontken de juistheid dier bepaalingen. Ik vorder, dat men, of, van achteren, toone de onmooglykheid van ieder wonder, dat Jefus en zyne Apostels verricht hebben en wel zoo als het verhaald wordt, of, van voor en, betooge, dat wonderen van dien aart, als de hunnen, by de prediking eener leer, als die van Jefus, volftrekt onmooglyk zyn. Zodanig een betoog kan hier alleen gelden. — Het eeuwig onveranderlyk plan van God laat ik hen behouden, zo lang zy my nog niet overtuigd hebben , dat het geheele ontwerp van Jefus zending, in zyn gantfchen omvang, geen gedeelte van hetzelve geweest is. Want zo lang zyn ook de

won-

(a) Werenfels !. c. p. 145.

f» Werenfels. 1. c. Zie De waarb. v. d. M. godsd. bezv. voor eenv, b. 5.

L