is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DE GODDELYKHEID DER EUANGELIE-LEER. 225

een uitvindfel van ftervelingen, om door het misbruik van den Godsdienst de meenigte om den tuin te leiden , en tot hunne veelal zeer duidelyke belangen over te haaien. Dus blykt ook de dwaasheid der ftellinge van den Hoogduitfchen da mme (zie noot oo) „dat

willekeurige geboden, in den naam van God gegeeven, „ wonderen noodig hebben," zekerlyk om geloof te vinden, nadien toch een verftandige hierom dezelve leere nimmer omhelzen zoude, als die zich overtuigd houdt dat de Allerhoogfte, wiens Heiligheid volkomen is, nimmer de hand leende aan bedriegery, en logen, gelyk mede dat willekeurige en eigendunkelyke wetten den fterveling niet konden voorgefchreeven worden door den Opperften Wetgeever , wiens verftand, en Magt de Reden altoos beftuurt en regelt.

Daar en tegen was het een werk de volmaaktfte Wysheid waardig zodaanigen Godsdienst door tekenen te ftaaven, wiens inhoud, allezins Godebetaamelyk zynde, een bykomend gezach vereischte om zynen Hemelfchen Oorfprong, en de hooge volmagt van deszelfs Verkondigers der Wereld door alle eeuwen heen te getuigen.

Wel verre naamelyk dat deeze bykomende proeve der Goddelykheid, het geen rousseau (zie noot ad) beweeren wil dat aan het gezach der leere, of de geloofwaardigheid der Hemelfche gezanten fchaaden zoude, drukt zy daar op het zegel der waarheid. Immers de onvolkomenheid van het Inwendig Bewys

Ff voor