is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OMTREND GOD EN GODDELYKE ZAAKEN. 8l

overig nadien hy met thales , en andere Wyzen, de ziele des menfchen voor een gedeelte, of uitvloed aanzag van den Hoogften Geest, en dewyl zyne gevoelens omtrent Deezen boven die zyner voorgangeren gezuiverd waren, is het allezins geloofelyk, dat anaxagoras, of fchoon de berichten twyfelachtig fchynen, een leven na den dood verwachtede. (qq)

% i3.

Treedende in het fpoor van zo Doorluchtigen Meefter, en deszelfs dwaalingen zorgvuldig vermydende, wist de vernuftige socrates aan het gebouw van menfchelyke Wysheid dien luifter by te zetten, welken het zelve noch vóór, noch na hem, by het enkel licht der Rede aan geenen oord der Wereld bereikt heeft. Zyn voornaamfte roem lag daar in dat hy de Wysbegeerte als van den Hemel op aarde teruggebragt , de diepe nafpooringen der Jöniers den oorfprong der dingen onderzoekende, en de geheimzinnige, en duiftere voordragt der Pythagorifche fchoolgeleerdheid zorgvuldig vermydde, den eenvoudigen gang der natuure volgde,

en

{qq) Brucker Hist. Phil. Tom i Pars ii Lib ii C i. meiners de Vero Deo P. ii Sect. 5. wyttenb. in de Stolp. Verh. bl. 11. by Teiicr's Genootfch. p ix of 16, & bayle Dict. Tom. i Art. Anaxagoras, staNley Hist. Phil. Tom. i Pars ii pag. 100 &c.

L