is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTUUR OP ZAAKEN VAN GODSDIENST. I?!

en 7. wegens het oogmerk de eenvoudiger gezellige zamenleevinge en der burgerlyke maatfchappye hebben vóorgedraagen ; waarom wy daaromtrend hier alleen maar zullen aanmerken, dat dezelfde onnauwkeurigheid van uitdrukking en verwarring van denkbeelden in dezen grond heerfchen, welken wy in den voorigen hebben aangetoond , zoodat het geen deswegens is aangemerkt , alhier mutatis mutandis zoude moeten herhaald werden.

§ 39-

Verkeerde gevolgtrekking.

Maar, zegt men, als het burgerlyk Beftuur zig met alle deze zaken niet bemoeit, indien het burgerlyk Beftuur niet zorgt voor den vrede en welftand der kerke , maar die benevens derzelver beheering aan leeraaren, dienaaren en leden der kerke overlaat, zullen onderlinge twisten en verdeeldheden daarvan niet alleen het gevolg zyn; maar dezen zullen zig ook tot buiten de kerk uitftrekken, en voor de rust, zekerheid en welvaart van den Staat zeer bedenkelyk en gevaarlyk kunnen worden. En naardien 'er den Staat ten hoogften aan gelegen zy, dat zulks niet gebeurt, en het de pligt van het burgerlyk Beftuur is , om daartegen te waaken, volgt, dat hetzelve ook het recht en de magt Y 2 heeft,