is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD zz5

EERSTE AFDEELING.

Dingen, die verkeerdelyk onder de zaken van den Godsdienst gebragt worden.

% 36. Over de zorg voor de Armen. . . . 155

TWEEDE AFDEELING.

Het gevoelen, waarby aan het burgerlyk Beftuur eenig recht van befchikking in kerkelyke zaken wordt toegefchreeven, rust op valfche en onbehoorelyke gronden.

§ 37. Valsch befluit uit eene waaragtige ftelling . 163

§ 38. Verkeerd oogmerk aan de burgerlyke Maatfchappy toegefchreeven. . ..... 170

% 39» Verkeerde gevolgtrekking. . . , , \yi

§ 40. Verkeerde magt aan het Volk toegefchreeven. .. 181

§ 41. Misbruik van den Godsdienst. . . . 187

§ 42. Een bewys, welk zyne eigene wederlegging mede-

brengt. . ...... 190

DERDE AFDEELING.

De Godsdienst heeft voor zig zeiven geene befcherming noodig van het burgerlyk Beftuur; maar God zelf zorgt voor zyn ryk van waarheid en deugd.

§ 43, Befchouwing van den mensch als een gezellig wezen. 195

Ff $ 44.