is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44-0 OVËR DEN INVLOED VAN HET BURGERLYK

Eer ik myne gedachten hier ter nederftelle, moet ik vooraf echter doen opmerken, dat ik de hoofdzaak meen betoogd te hebben , dat naamlyk het Burgerbewind verpligt zy, zich der zaak en der bevordering van den Christelyken Godsdienst aan te trekken, en dat dus deeze ftelling altyd op zich zelve ftaande blyft, fchoon men ook met my in de byzonderheden, die ik als middelen hier zal laaten volgen, verfchillen, of dezelve minder voldoende mogt vinden. Ik bezit geene eigenliefde genoeg, om eenig zwak op myn eigen denkbeelden hier omtrent te hebben; in tegendeel ik ben'huiverig geweest om iets te bepaalen; en daar myne hartgrondige overtuiging vatl de noqdzaaklykheid der inftandhouding en bevordering van den geest dés Christendoms, door het Burgerlyk Beftuur in Nederland,.indien men onze zeeden niet ten eenenmaale'wil laaten verbasteren, van lieverlee misdryf op misdryf onder ons doen gebooren worden, en alle: rust' en orde op den duur van ons geweerd'houden; my alleen de pen in handen gaf, zal ik my hartlyk- verheugen, indien men gefchikter middelen opgeeft, door welke de Regeering met meerder, of ten minften met gelyke uitwerking, den Godsdienst onder ons kan handhaaven en bevorderen , zonder 'er op nieuw eenen Staatkundigen Godsdienst van te maaken. Wie toch het einde hartlyk begeert, zal de beste wyze, om het te bereiken , nooit nalaaten welmeenend toe te juichen. ;

In