is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170 OVER DE EIGENLIEFDE, ALS HET ALGEMEENE

TWEEDE HOOFDDEEL.

Onderzoek , in hoe verre de gefchetfle Beweegingen tot de Eigenliefde hehooren , of uit haar ontftaan.

Wy hebben door het fchetzen der voornaamfte Beweegingen, die, in verfchillende omftandigheden, en by verfchillende voorvallen, zig in den Mensch openbaaren, in het voorige Hoofddeel ons nader met haar bekend gemaakt. Het moet nu vervolgends blyken , of zy allen kinderen van de Eigenliefde zyn, dan of 'er onder zyn, die haare geboorte , 't zy geheel of ten deele, aan eene andere moeder zyn verfchuldigd. Tot het onderzoek hier van zullen wy ons voornaamlyk in dit Hoofddeel bepaalen.

De Eigenliefde , het algemeen bekende, en erkende, eerst Beginzel van Werking in den Mensch, is een ingefchapene Neiging, of Gronddrift Qinftinct^) waar door zyne begeerte by aanhoudenheid uitgeftrekt, of zyn wil overhellende , of geneigd is , tot al zulks wat in waarheid, of naar zyne verbeelding , goed voor hem zy , en tot zyn. voordeel, vermaak, of geluk kan ftrekken. Alle de alvoorens gefchetfte Beweegingen , die in den Mensch ontftaan, en betrekking hebben tot, of welker reden van beftaan te vinden is in, voordeden of nadeelen, geluk of ongeluk , voor zig zelve, van welken aart of natuur