is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYZONDERE VOORZIENIGHEID. 4 ï t>

Allerhoogften niet kunnen onderfcheiden : wy moeten niet weeten, waar zyne byzondere hulp begint, of wy zouden op deeze laatfte wachten, en fteunen, en van deeze kennis allerlei misbruik maaken.

Indien de menfehen in 't gemeen wys en goed waren, zou dit misbruik zekerlyk zoo groot niet warden, maar gemeenlyk zyn zy zorgeloos en onvoorzichtig; en dikwyls zyn zy dwaas en kwaad. Een vader, die allernaauwkeurigft zorgt voor zynen zoon, om hem tot veele dingen bekwaam, en hem gelukkig te maaken;zal nochtans in veele opzichten zyne zorgen voor den jongen bedekken, en hem niet laaten zien alles, wat hy voor hem doet. Hy zal hem zomtyds met voordacht aan arbeid, moeijelykheden en gevaaren bloot ftellen (hoe zeer hy bezorgd is voor zyn geluk) omhein voorzigtigheid te leeren, om hem aan te zetten tot het zorgen voor zichzelven, en het gebruiken van zyne eigene vermogens. En zoo de vader die omzichtigheid niet hebbe, van zyne eigene zorgen eenigzins te bedekken, is het zeker,dat de zoon niet omzichtig, en laat wys en bekwaam zal worden. Zoo hy te duidelyk ziet,dat de vader alles in acht neemt, alles voor hem overdenkt, en let op alle zyne belangen,zal hy voor zichzelven niet denken of zorgen, en geen acht flaan op zyne eigene zaaken. De menfehen nu blyven meeft altoos eenigzins aan dit kinderlyk gebrek onderhevig, en zouden zoortgelyk een misbruik van hunne kennis maaken, zoo Gods zorg zichtbaarder ware. Zy zouden dan veel minder voorzorge veel minder-arbeid uit zichzelven aanwenden.

Ggg Ook