is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

422 VERHANDELING OVER GODS

wyzen, of op zulke, die dezelfde omvederftandelyke klaarheid hadden, fteunde. 'Er legt geheel geen deugd in te gelooven , dat een geheel meerder is dan een gedeelte; of, dat de drie hoeken van eenen driehoek gelyk zyn aan twee rechte hoeken ; want wanneer ons deeze dingen eenmaal getoond zyn , moeten we dezelve gelooven, 'er kan dan geen ongeloof plaats grypen: zoo ook, indien Gods beftaan en werkzaamheid zoo duidelyk voor ons ware, als ons eigen beftaan en werk,, zou 'er geen zedelykheid in het geloof zyn, maar hetzelve zou noodzaakelyk wezen.

Het vertrouwen op Gods hulp en befcherming, en op zyne eeuwige gunft wordt nu desgelyks iets voortreffelyks, daar de Allerhoogfte zich thans verborgen houdt, en daar den goeden en kwaaden hier dikwyls naar 't uitwendige eenerlei wedervaart; nu is het mogelyk voor den menfch in vermoeden te vallen, dat 'er geen beftierder der dingen is, of dat God de waereld aan zichzelven overlaat en zich des menfehen bedryven en lotgevallen niet aantrekt.

Voor dit verval nu zichzelven te behoeden (waarvoor wy ons , gelyk getoond is, zeer wel behoeden kunnen) en door naarftig onderzoek der waarheid tot een zedelyke zekerheid, tot een vaft geloof.te komen; een onwankelbaar vertrouwen op den onzienelyken te ftellen, en hier aan overeenkomftig alle zyne daaden in te richten ; is de zedelyke rechtheid en volmaaktheid , om welke te verkrygen wy voornaamelyk in deezen ftaat gefteld zyn.

III. AF-