is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zedelyke vryheid. <~7

dat de kragt van myn bewys onvermydelyk is, ten zy men de mooglykheid van iets, dat ongetwyfeid mooglyk is, lochene, dat is, ten zy men aan de natuur der zaak het vermogen betwiste om iets of onmidlyk en regtftreeks, of midlyk en door omwegen uit te werken Waarlyk een gevoelen, 't welk zo verre gebragt is dat het niet ftaande kan blyven, zo dit mooglyk bevonden wordt, is zeer zwak, ja dood krank; om niet te zeggen dat men eene algemeene natuurwet van zulk eene voorwaarde niet ichynt te moeten doen afhangen; en dat het eene zeer verdagte uitvlugt is, die geene vereischten toelaat, dan welken daadelyk beftaan. Dit na waarheid gezegde past net op het tegenwoordig onderwerp.

(T) De opgegeeven uitzondering zal geheel en al verdwynen, ten zy men voor zeker houde, dat 'er niet alleen geen twee evengelyke dingen beftaan, en 'er dienvolgens geen volftrekte ruimte of tyd gevonden word, ja dat 'er zelfs geen twee evengelyke ftofdeeltjes zyn, maar dat het daarenboven onmogelyk is, dat 'er twee volkomen gelyke zaaken beftaan, of tweeërleie wyzen van werken, even goed, te vinden zyn, gelyk L. Tasso te regt aangemerkt heeft. Dan dit zelfde hebben ook noch Leibnitz noch Wolf f durven ftaande houden, en is tot nog toe van niemand bewezen: het bewys immers van Gottsched m de Leipziger verhandel, van den jaarc 1760, bl. 609 enz. opgegeeven, om Tasso te beantwoorden, rust op willekeurige bepaalingen, die 't geen in gefchil is

onderftellen. .

I 2 Toe-