is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

350 DE GEVOELENS DER OUDE WYSGEEREN

degedeeld was door Gobryas, een geleerd man. Deze meldde hem, dat hy zyn bericht uit zekere koperen tafelen, die uit de Hyperborifche bergen door Ops en Hecaergus in het eiland Delos overgebragt waren, ontvangen had. Wanneer namelyk de fcheiding van ziel en ligchaam gefchied is, vertrekt de ziel in zekere duiftere plaats onder de aarde, waarin het paleis is van Pluto, niet minder prachtig gebouwd dan heü hof van Jupiter. De aarde is geplaatst in het middenpunt van het Heelal. De hemel is rond van gedaante, deszelfs half gedeelte bewonen de hemelfche en voornaamfte Goden, hét andere gedeelte bewonen de mindere en onderaardfche Goden, onder welken fommigen broeders, anderen kinderen der eerstgenocmden zyn. Doch de voorhof, door welken de toegang leidt tot het paleis van Pluto, is gefloten, en verflerkt met yzeren ketenen. Die dit geopend hebben komen eerst aan de rivier Acheron, verder aan den Cocytus. Deze overgevoerd zynde, worden de zielen gebragt voor Minos en Rhadamanthus, op die plaats, welke het veld der waarheid genoemd wordt. Aldaar zitten de Regters, die naarftig onderzoeken welk leven elk geleid heeft, en in welke zaken hy zich bezig heeft gehouden, terwyl hy zich in het ligchaam onthield, en by dit onderzoek vindt geenerlei logen plaats. Die genen, welken, door eenen goeden geleigeest in het leven ingeleid zynde, hier op aardé de deugden der Goden hebben nagevolgd, worden in het verblyf der gelukzaligen geplaatst, alwaar de aangenaamfte en bekoorlykfle getemperdheid van

lucht