is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEGENS DEN STAAT DER ZIELEN NA DIT LEVEN. 351

lucht alle dingen in den rykelykften overvloed oplevert, daar bronnen van het allerhelderst water zagtruilchend vloeyen, daar de fchoonfte weiden, verfierd met bloemen van allerleie kleuren, de oogen der zalige vromen verlustigen. Men vindt er fenolen van Wysgeeren, toneelen van Dichteren, plegtig in het rond gevierde reien, kunftige gezangen, kiesch ingerigte gastmalen, in welken zodanige fpyzen worden voorgedischt, welken de grond van zelf, zonder beploegd te zyn, oplevert: alwaar eene beftendige blydfchap woont,-vry van alle vermenging van droefheid, en> alwaar eindlyk het ganfche leven dier zaligen van geluk en genoegen overvloeit. Immers heerscht aldaar nooit eene geftrenge koude, of onmatige warmte, maar overal is eene getemperde lucht verfpreid, die vervrolykt wordt door zachte en verkwiklyke zonneftralen. De eerfte plaats wordt den gewyden toegewezen, die er de heiligfte plechtigheden verrichten. Doch zy, wier leven in euveldaden was doorgebragt, worden van de razernyen door den Tartarus weggevoerd naar den Erebus en Chaos, daar het verblyf gevestigd is van godlozen en booswichten, daar men den onophoudelyken arbeid der waterdragende dochters van Danaus, den heeten dorst van Tantalus, de verfcheurde ingewanden van Tityus, en de vruchteloze moeite van Sifyphus, die zynen fteen voortrolt, aanfehouwt. Daar de zielen verfeheurd worden door wilde beesten, -die de wonden der godlozen lekken , daar zy gedurig geblakerd worden door de fakkelen der razernyen, daar zy eindlyk allerleie plagen ; on-