is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de belangen der openbaaringe. iqi

ter vertoond. Deeze zo gelukkige verandering aan dezelfde tweede oorzaaken toetékennen, als de verryzenis der weetenfchappen in de jongfte eeuwen, is zekerlyk het cenvoudigfte: maar de Wysgeer, geen oorzaaken aanneemende dan die het oordeel wettigt, vergelykt eerst aanleidingen, omftandigheden en uitkomften, voor dat hy vonnis veile.

Daar de eene fchrandere geest het onderzoek eindigt vangt het de andere aan, en dus komt men by trappen tot de waarheid. Dit is eene op de ondervinding rustende aanmerking. Door de waarneemingen van brahé ontdekte kepler de gedaante van de loopkringen der Planeeten, en vondt, algisfende, de wetten uit volgens welke ze daar in bewogen worden, newton bewees hier uit, dat de middelpuntige kracht werkt in de omgekeerde rede van het vierkant des afftands. — Tot eer van deezen onfterflyken geest moet men erkennen, dat hy eene gantsch nieuwe gedaante aan de natuur gegeeven heeft: doch ware hy niet opgeftaan, anderen zouden waarfchynlyk dezelfde ontdekkingen gedaan hebben, de zaaken waren te verre gevordert om langer onkundig te blyven Qf). By al zyne verwonderlyke grootheid bleef hy beperkt en feilbaar. Een bernoulli keert het bovenaangehaalde voorftel om, en ftreeft hem dus voorby; terwyl het een euler waagt zyne doolingen aantewyzen. — Vergelykt hier mede de gefchiedenis der laatfte Openbaaringe. De groote Leeraar wordt gebooren, onder

een

Ca) La Landt-