Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1/4 DE DWAASHEID VAN HET MEESTERAGTIG BESLISSEN

omtrend de onverfchilligfte zaaken, nadat zy eens party gekoozen hebben. Dit is eene voornaame oorzaak, waarom 'er met de Godgeleerde twistgedingen (van andere wil ik niet fpreeken; dit is buiten myn beftek) doorgaans weinig gevorderd wordt, De partyen zyn by het flot geen voetbreed nader by elkander gekomen, dikwyls verwyderd. De begeerte, om gelyk te hebben, doet elk zyn ftuk ftaande houden, en men wil elkander geen hairbreed toegeeven. Te zeggen, openlyk te zeggen, ik heb gedwaald, ik had de zaak niet wel ingezien, is eene groote overwinning, die weinigen op zigzelven kunnen behaalen. Bezaten de menfehen meer van deii geest der zagtmoedigheid, ootmoed en nederigheid, welke onze Goddelyke Leermeester Jezus zynen.leerlingen met zo veel nadruks tragtte in te fcherpen, zy zouden met meerder toegeefiykheid en gematigdheid te werk gaan, en menige ftryd over geloofszaaken zou of geheel worden bygelegd, of met minder hevigheid voortgezet. Juist deeze begeerte, om gelyk te hebben, die gewoonlyk niet zonder hoogmoed en opgeblaazenheid vergezeld gaat, valt ('t geene nog het meest te beklaagen is) niet zelden in waarlyk groote geesten. Dewyl zy in het onderzoek der waarheid gelukkig flaagen, doorgaans een juist oordeel vellen, en over het geheel een dieper doorzigt hebben, dan anderen, verbeelden zy zig gereedelyk in alles gelyk te hebben. De regtmaatige, doch vecltyds overdreeven lof , waarmede hunne verdiensten bekroond worden, maakt hen niet

zei-

Sluiten