Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN DE VERSTANDIGE YVER. 235

artykelen beftaat dan dat van veelen hunner tydgenooten: Schoon zy zich niet bepaalen of uitlaaten omtrent dingen die anderen Godsdienstige verborgenheden noemen: Of wel oordeelen dat geene eigenlykgezegde verborgenheden voorwerpen des geloofs kunnen zyn, en het geloof omtrent eene zaak nooit verder kan verkeeren, dan die zaak geopenbaard en bevattelyk, en dus niet meer verborgen is; gelyk de voorftanders van het gezach der rede in den Godsdienst zulks bewceren: Schoon dezelfde menfchen ook weinig meer leezen van die boeken, die men gewoonlyk Theologifche noemt, doch welke zy by bevinding meenen te weeten, dat zelden veel van de waare Godgeleerdheid behelzen, en meestal met ydele gefchillen, fchoolvosferyen, fpitsvindigheden, en woorden-twisten zyn opgevuld: En zy even min werks maaken van zulke kerkelyke redevoeringen te hooren, die in denzelfden fmaak vervaardigd, of wel uit zulke boeken zamengelleld zyn; — verdienen zy toch met dit alles geenzins den naam van onverfchilligen omtrent de waarheid. Zy worden daar voor gehouden van allen die door bygeloof befmet zyn, of die zich door een' verhitten en blinden yver laaten vervoeren, maar dit gefchiedt te onregt. — Laat het zo zyn gelyk die yveraars willen, dat deezen veele dierbaare en gewigtige waarheden over het hoofd zien, of gering achten; dit kan geheel buiten hunnen fchuld zyn. Niemand heeft zichzelven de maate des verftands, die hy bezit, toegedeeld; niemand is meester van de Gg 2 op-

Sluiten