Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to EERSTE LEERREDE

ven alle namen verhevenen naam , fmaadheid en verdrukkingen zelfs te lijden?... Edele, Euangelifche grootmoedigheid!... hoe groot, hoe fterk is ze in eenen Paullus! — Met welk een oprecht, waar, en eenvouwig geloofs-vertrouwen ziet hij wijders genade en vrede te gemoet , fmeekt hij genade en vrede in van God zijnen, en zijner mede - Christenen Vader, en van den Heere Jefus Christus l Hoe verloochent doet hij zich hier bij voor aan al het eigen , aan al het fchepfel! Hoe nadrukkelijk fchept hij hier alleen uit de reine bronwel van genade en van zegeningen , zoo als ze uit het Godlijk Vaderhart , door Jefus Christus den Verlos fer , aan zondaren toeftroomen! Paullus zege - groet ademt zoo hier, als elders den geloovenden Christen, den oprechten aanklever aan God' in Christus verzoend, den Euangelifchen Leeraar, in wien God zijnen Zoon genadig geopenbaart heeft. — Te grooter is dit in dezen brief, daar de hoofdinhoud van denzelven flechts een bijzonder verzoek voor een' bijzonder' perfoon in zich vervat , flechts omtrent eene bijzondere huislijke omftandigheid verkeeren zal— Evenwel moet

de Euangelifche zege - groet voor aan! Hoe

Godvruchtig! hoe duidelijk een bewijs, dat

de geest van het Euangelie hem altijd, in alle gevallen, en omftandigheden vergezelde!

II. Niet min bewonderenswaardig is in de tweede plaats zijne nedrigheid. — Paullus , ja! M. T.! Paullus is in banden, hij is een gevangene. Hij bleef echter in dezen flaat het

ka-

Sluiten