is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44ö MOZES.

(IC,)

Lycurgus ftond , om de befmetting der zeden van zyne Landzaten voor te komen, den Vremdelingen de inwoning in zynen Burgerftaat niet gemaklyk toe.

(ii.)

Lycurgus was niet krygszugtig, of voor 't voeren van oorlog, (zie bl. 290, 291, 292.) en gebood de Lacedemoniers zich tot de bezitting van hun Land, (zie bl. 264.) uit deszelfs ligging weerbaar genoeg, te bepalen; waarom hy hen ook van de Zeevaart afhield.

(12.)

Lycurgus maakte de vremde flaven van 't Gemenebest, of de Heloten, tot vyanden en belagers der eigene Ingezetenen.

Mozes, zich van de foortgelyke gelegenheid zyns Lands bedienende, heeft hetzelfde befluit genomen ; en overeenkomftig daarmede zyn Staatsbeftuur ingerigt.

Mozes deed de flaven zagter behandelen; en ftond zelfs toe, dat zy, in de algemene vreugde - feesten en rustdagen, benevens de anderen deel hadden.

(130

Mozes, jegens de Vremdelingen vriendlyk , doch tevens waakzaam, liet hen, die het begeerden en zulks verdienden of waardig waren , mede in het geluk van zyn Gemenebest deelen.