Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E>e HEEREN APPELMAN en pan 110 MO ND hebben gedeclareerd, zig met nepenftaande ReSolutie te Confirmeren, en de Extensie ti Approberen*

DAT DEZELVE, na Rijpe Operweeging pan zyne over steles de Verantwoording in

te Des-apoucren J*t *t t>* VAN STRALEN tn dezen tegen Hem gehouden, Ed- zelps metNe£ rï/**"*"6*' de Refolutie, op deszelps Propo/itie door zyn uil'dTSot-jleVt* dofn P.f Stomen, ah nul en kragteloos in te trekken, en ELJdXj ,n : e"; /hm den Blaam-> a/s hadde hybezyden de waar¬

heid ge] proken, en tegen zynen gedaanen Eed gehand elt, te Zuiper en enOnfchuldig te perklaren, en Hem per der zodanige Satisfaai! te doen 'erlangen, als best Lreenkommet ^eh^B^d^eirendt > * hm ^aUteit ten onregZ

*£x?M?™^S»?JZl ™.^DERmG, ten einde de beluste Refolutie 7eVrwZlri!%\?Zrïder m"bra*k*™rde*m de natuurlyke pryheid der Lewden pan die dit %hvnZ ?£l ,Piien' V00r '"Wt geliepen te per klaren: dat de woorden, maar alee^ °PZe>«>l als '«bindende de posteriteitl

Lede,,£l,,TfialyLZ W geveest op dat byzonder gepal, en dat het poortaan a/Iel L.eaen zat pnjjtaan, hunne Adp,fe„ m ^r zeiper Decharge in de notulen te doen Jnfere-

»J^F?r^GT/NG Tr vo°rzyn particulier Perzoon, niet wil per liaan woH°f>

"fftoken te zyn pan zyne bevoegdheid, om tegen den Heer Mr H EN RIK pan ST R JALEN zodanige middelen in 't werk te Hellen ah m Zr Z „ ■ » ■

Poor Zvn? M^r M j n p"*<n, a/s liy, ter bekoming; pan Reperati*

TaT ' verH^gder Burgerye, zoude mogen te raden worden.

^otulm&ya^NDë- vede/orn^al'defePropopie benepens zyne Memorie tot JuMcatiein de tekening ™fa™*. *erd", SeinIereerl'•> 'f welk Hem, als zynWgeen Aa*

£*weygerd. svr**m °J Vemmnatie, Zelps in V Contrarie Systema, niet mag worden

A

Op Maandag den 27 Mey 1782*

De HEER Mr. A. II. DUYVEN3Z, op den 11 deezer ter Vergadering hebbende Gee*hibeert en aan de Praefente Leeden Gedistribueert zeekere GEDRUKTE PROPOSITIE met GE-ANNEXEERDE MEMORIE, contineerendc een Prolix narré wegens het in dec ze Vroedfchap voorgevallene op den 5 April laatstleden, relatief tot deszeivs op dien tydt uytee bragt ADVYS over de door de RUSSISCHE MINISTER Gecommuniceerde inclinatiê en offerte van het ENGELSCHE MINISTERIE tot eene SEPARATE VREEDE met de REPUBLICQ en PRO VISIONELE STILSTAND VAN WAPENEN, mitsgaders diverfe Ampele remarques op de Refbl: van den 16 April daar aan volgende, bv de toenmalige Pnefent zynde Leeden der Vroedfchap, wegens het doen Drukken en Public* maaker>

van dit zyn ADVYS, genoomen, met verantwoording van zyn gehouden Gedrag; Verzoekende en van deeze Vergadering Vorderende:

EXTRACT

Uyt het REGISTER der RESOL U T { E N van de HEEREN BUR GE MEESTEREN en VROEDSCHAPPEN der Stadt ENKHU YSEN, inderzelver VERGADERING, ((ibjetu de Heer k n APPELMAN en van R O M O N D) Relatief tot de Propositie en Memorie van den HeereBur ge me ester DUYVENSZ, genomen.

Sluiten