Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

Dat vervolgens, byAcle van approbatie eh confirmatie van Hertog Philips van Bourgondien van den 16 Maart 1450, 2 is geapprobeerd en geconfirmeerd zeekere overeenkomst of overdragt tusfchen de gerechte ende die alliage rycdom Vrecfcap ende lichaem der Stede, hoofdzaaklyk inhoudende, dat zeekere 31 perfoonen dezelve Stad gefamelyk zouden regeeren cn gouverneeren, zoo in het jaarlyks noemen en kiezen van de perfoonen tot het gerecht, volgens de Privilegiën» als in alle andere zaaken, den oitbaar en welvaart der Stede aangaande, en dat dezelve ook,by aflyvigheid van eenigen uit dezelve 31 perfoonen, anderen zouden kiezen, zetten en ordineeren.

Dat het dus aan hun Heeren Commisfarisfen ontwyffelbaar Voorkwam, dat de Stad en derzelver Regeering reeds over meer dan drie honderd Jaaren het recht had verkreegen om de perfoonen tot het Gerecht en de Regeering zelve te kiezen, zetten en ordineeren.

En dat ook uit de voorn. Afte van Hertog Philips dmdelyk blykt, dat in de plaats van de Hoofdmatis en Dekens, in het eerstgenoemde Handvest gemeld, de Rcgeering der Stad gekomen of gefubintreerd is.

Dat, hoe zeer zy Heeren Commisfarisfen, by verdere examinatie der Chartres, tot de beftelling der Magiftraat en Regeering betrekkelyk ,wei gezien hadden,dat door Keizer Karei, by Privilegie van den zó Septemb. 1530, was goedgevonden, dat het daar bepaalde getal van 24 Vroedfchappen jaarJyfcs een dubbel getal tot drie Burgemeesteren, zeven Scheepenen en twee Thefauriers zouden nomineeren, uit welken de Verkiezing door den Graaf of deszelfs Stadhouder in der tyd zoude worden gedaan; als mede dat, by aflyvigheid van iemand uit de Vroedfchap, drie anderen den Graave of deszelfs Stadhouder zouden mogen worden genomineerd, ömdaarui't.e'én gekooren en geileld te worden in de plaats van den dooden. En hoe zeer wyders, volgens Oólroy of Privilegie van dé Heeren Staatenvan Hollanden Westvriesland van dén6. Decenlb. 1588, by de Vroedfchap jaarlyks moesten worden genomineerd É perfoonen tot het Burgemeesterfchap, en 2 tothetTheümnerfchap, om daar uitby den Stadhouder van Holland in der tyd vier tot Burgemeesteren en één totThefaurier gekoozen te worden. En hoe zeer al verders door hoogstgemelde Heeren Staaten, by Octroy van den 15. Maart 1610 was geordonneerd, dat ter gewoonlyke tyd van de Verkiezing van de nieuwe Burgemeesteren, Scheepenen en Thefauriers, by eiken Vroedfchap in een billet zouden worden gedold en ingebragt agt perfoonen tot Burgemeesteren, veertien perfoo. ïien tot Scheepenen, en twee tot Thefaurier, om daar uit de meest beftemden in dubbel getal getrokken en aan Hun Ed. Gr. Mog: of den Heere Stadhouder van Holland en Westvriésland in der tyd be&oten overgezonden, en by denzelven de Verkiezing van vier tot "Burgemeesteren, zeven tot Scheepenen en een tot Thefaurier, uit dezelve genomineerden gedaan te worden. En hos

A 2 zeër

ie Byhge Bv

Zie Bylcige C.

Zie By lage D.

j

Zit Bylage E.

Sluiten