is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 February 1795-

J. D. Pasteur met het Cartelfchip na Engeland pro Havart.

• Deputatie aan de Franfche Repraefen tanten.

Waar op gedelibereerd zynde , is goedgevonden te decretee•eiv eerftelyk, dat de Burgers Ryfer, van der Velde, Branger en van der Stad, Gecomitteerdens tot de overneeming w n alle Penlingen by het Collegie van Gecommitteerde Raaden van bet Noorden-Quartier voorhanden zynde , zullen worden geauthonfeerd, zoo als dezelve geauthorifeerd worden by deezen, om van den Burger Bemardus Blok, de fom van ƒ73074 - 12-2, welke onder hem federt den 15"November 1785 zyn berustende gebleeven, tegen behoorlyke Quitantie over te neemen. & Ten tweeden, dat de pnetenlie van de voornoemde Burger Blok, ter zaake daar by gemeld, allezints wettig, deugdelyk en regtmatig zynde , dienvolgende aan denzelven in rccdelykheid behoord te 'worden gevalideerd, ten welken einde de voorgemelde Gccommitteerdens by deezen werden gequalificeerd , om de femelde prsetenfie of de posten daar toe fpecteerende , te examineeren, en, voor zoo veel nodig zal worden bevonden, te doen verifieeren, als mede, om, na dat zodanige verificatie zal zyn gefehied , uit te brengen eene behoorlyke taxatie van het weene aan de meergemelde Bemardus Blok, dieswegens behoord te worden uitgekeerf, met authorilatie op voornoemde Bernarêm Blok , om de fomma , door de voorfz. Gccommitteerdens te fixeeren, op de Magiftraaten en Gedeputeerdens van de zeven Steden van het Noorder-Quartier, of op Gecommitteerde Raaden van dien tyd in het gemeen, of op ieder Lid derzelve, of wel op Hendrik van Stralen Jansz , hunne Descendenten en Erf' genaamen in het byzonder, te verhaalen, ingevolge de bekende referve van voornoemde B. Blok, in dato 29 September 1789» alles egter onvermindert ieders regt en defenfie.

En zal Extract dezer gegeeven worden aan de voornoemde

Gecommitteerdens, als mede aan den voornoemde BernaM Blok, zoo tot narigt, als om zig daar naar te reguleeren.

Ontfangen een Misfive van den Burger J. D. A. Havart, op heden door hem aan den Praefident gefchreeven , waar % uit hoofde van onpasfelykheid, verzoekt geëxcufeert te zyni het vertrek naar Engeland met het Cartelfchip.

Waar op gedelibereerd zynde, goedgevonden is, den kW Jan Daniël Albertus Havart, van de voorfz. Commisfie te ont fjaan; en daar toe, in zyn plaats, te despicieeren den Burger Jan DavidPafteur, woonende aan de Kil, waar van by Extract dezer aan denzelven kennis zal worden gegeven; en zyn de Gedeputeerden ter Generaliteit gelast, om, in cas het door Pap geaccepteerd word, daar heen te dirigeeren, dat hy, in plaats van Havart, daar toe door Hun Hoog Mog. worde aangefteld

Op het geproponeerde ter Vergadering is, na voorgaande deliberatie, goedgevonden en verftaan , dat door een plegtige - Deputatie uit deze Vergadering, waar toe benoemd zyn de Burgers Paulus, Leftevenon, van Leyden, Dekker, Meyer, Hogenm^ Hovens, Reepmaker,. Vredenburg, Kempen aer, Speeleveld en la W re, aan de Repraefentanten van het Franfche Volk op overnKJ gen op eene officieele wyze kennisfe zal worden gegeeven van 0 voornaamfte Decreeten by deze Vergadering genomen, en grondbeginfelen waar op dezelve werkzaam is geweest, met co