Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CO

VRTIIEID, GELTKHEID, BROËDERSClUiK

Vergadering van de pro-

vifioneele Repraefen tanten van het Volk van Holland, den * 5 February 1795.

Het Eerjh Jaar der Bataaffche Fryheid,

P R M S I D E,

p. Paulus.

r t^;~o/(

P R JE S E N ï I B U S,

Roos.

Lamme.

Kumfius.

Huichelbos van Liender.

J. Reepmaker van Strevelshoek.

J. de Jonghof.

Lamb. Sanderus.

K. Ho ven s.

van Laer.

S. j. Z. Wifeiius.

J. H. de Lange.

Herman Forften.

Baftiaan Cool Jz.

Meyer.

Pieter Corver. A. Louwen. P. W. Wyngaard. A. J. Menger.

INgcvólge het Rapport van het Committé van Algemeen Welzyn, zyude drie Leydfche Burgers Changuion, vanHeusden en Meerman, ter rcqyifi'tie van de Munieipahteit dier Stad, in hunne Huizen gearreiteerd, en elk in bewaring gelaaten van twee Bodens, en zoo veel Haagféhe Burgers, als, ten verzoeke van het Committé, zig daar toe wel hebben gelieven te praefen* teewm ; zvnde daar van aan gemelde Munieipahteit gilt eren nagc per Exorêüe kennis gegeeven, met indantie om gemelde Perfoonen ten fpoediglten naaf Leydeu te'doen tranfporteeren. Het welk voor Notificatie is aangenomen. Voorts heeft het zelve Committé gerapporteerd, dat, conform de fecreete Heiwinde op gifteren genomen, de Burgers Laurens Pieter van de Spiegel en 'Bentinck van. ïlhoon, mede op ordre van 'her Commkié', in hunne Hui feu waren gearreiteerd en doof Bodens wierden bewaarJ, zynde daar toe van wegens den Ge-

A tie-

Engel van de Stadt, A. Tolk. Simon Plas. , N

C. V, M. Pomeren. I Teengs.

I C. Boterkoper.

Por nrpW J. G. H. Hahp,

A. }• La Pierre. Ju, Duynens.

B. van der Velden. F^T. Catenius.

M. A. Oaey.

L. F. de Kempenaer.

j. Spoors.

W. A. Leftevenon. j C. v. Berefteyn, { [. v. Vredenbureh.

B. Moerkerk.

J. A. van Heemskerk, van Leyden. Pr. Kops Ez.

D. J. van Hogendorp. L. Ë. van Eek.

C. J. de Lange van Wyngaerden.

Rapport omtrent de Ar-. reflen van Changuion, van Heusden en Meerman; en nopens van de Spiegel e» pentinch

7

Sluiten