Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

VR THE LD, GÉ LTKHEID; ÜROEDEÉ.SCI/AP.

Vergadering van de pro*

vifïoneele Repnefentancen van het Volk van Holland gehouden in VHagè op Dingsdag den 10 Febr;

B 1795< '_JW1

itó myfe jfaar Êataaffcèê Fryheïl

PRjÉSIDE. P. Pntïlus.

PRAiSENTIBUS. Roos.

f, H. de Lnngc. I. T. de Kempenacr. fytn. Bolteii. M. A. Daey. J. J. DuyvensZ. Cornelis Duyn. C. van Pomeren. F, Kumfius. Jacob Teengs. C Boterkooper. Cornelis Kuyper. J, G. H. Halm. A. J. la Pierre. A. Tolk. Corn. Brouwer. J-icob Kluit. 'Simon Pias.

3P. W. Wyngaard. L). van Laer. D. Speeleveld. P. van Zonsbeek. Cafparus Meyer. A. Louwen. A. J. Menger. Corn. Hooy. A. van Oofterhouc. C. Byleveld. J, van Walré. J. v. Vredenburch. L. E. van Eek. J. du Tour. J. Dekker. J. De Jongh Hz. Lamb. Sanderus. J. A. v. Heemskerck. Herman Forften. J. Reepmaker van Strevefchoek.

IS door deri Frcefident gerapporteerd dat hy zich op gifteren Omtrent \' bv de Representanten des Franfchen Volks bevindende, de- Affignd-

zeiven zicb aan hem hadden beklaagd oyer dat gedeelte der tm Publicatie omtrent de Alïïgnaten op den 2 February 1795 by deere Vergadering gearrefteert, waar by gezegt word „ en alzoo ' vvv met deeze Schikkingen niet anders bedoelen, als om de " Lieden bëboorendé tot de Franfche Armée te konnen doen Ir'bbcn die kleine noodwendigheeden welke hen onvermydelyk V " zoo verbieden Wy ten allerfterkftcn in eenigerlei andere " manieren Franfche Atiignaten in omloop te brengen, of in betaüin-e van verkoopen, voor dato deezes gedaan, te geeven " of tip te néeraén; ofte anders dan tegen bètaaïinge iti klinken" de Munée met Inwooners deezer Provincie ofte met eenige " Lieden buiten dezelve wóonagtig of met eenige Buitenlanders " eenifie Verkoopen of Contracten te fluiten. .

Zuflerde alle de geenen, welke contrarie deezes zullen handelen worden aangezien als Verraders van hun Vaderland, en

A

Sluiten