Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(O

FïiriIEID, CELTKFIEID, BROEDERSCHAP.

Vergadering van de pro-

vifioneele Repraefentanten van het Volk van Holland, den 2 February 1795.

Het Eerjte Jaar der Bataaffche Fryheid.

ALvoreiis tot de refumtic over te gaan, heeft de Pnefident zig verpligt geoordeeld, ter Vergadering te communiceeven, dat eene Commisfie uit de Burgery van 's Plage zig bv hem bad vervoegd, te kennen geevende, dat dezelve Burger-V ^ei-eed was heden eenc nieuwe Municipaliteit uit dezelve te verkiezen, en uit dien hoofde verzogt, den tegcnwoordigen Schout, BurgemeeüVeren, Scheepenen, Vroedfchappen en Ministers van 'sHage van hunne refpective polten mogten worden

ontfiagen. .

Waar op na voorgaande deliberatie, goedgevonden en verftaan 'is zoo als goedgevonden en verftaan word by deeze, dat Schout, Burgemeefteren, Schepenen, Vroedfchappen en Minifters van 's Gravenhage, vervallen verklaard zullen worden van derzelver refpeftive poften van Regeeringe en Minifterie, zoo als gefchied by deezen, en zulks van dat ogenblik af aan, dat zig ter hunner Vergaderingc op heden zullen prcfentceren zoodanige, door de Burgerye van 'sHage gekofene ilegeeringsPerfoonen, als welke de voorzeide Burgerye tot het waarneemen van derzelver zaaken, zal hebben goedgevonden daar toe te verkiefen, met ukdrukkclyke lafc, om zig zoo lang op het Stadhuis van 'sHage, ter waarneeming hunner refpective funeïien,1 by elkander te houden, tot dat de alzoo gekooiene Redering, zig aan hun zal hebben geprefereerd.

En zal Extract deezer Refolutie aan dezelve Regeering, ftaande Vergadering, zonder reiimnte worden . toegezonden tor derzelver narigt.

DE Decreeten op gilleren genoomen, zyn g^refumeert, en, na voorgaande deliberatie, gehouden voor gearrefteert.

ZYn geleezen de Credentiaa- ! Jong van Hedikhuizen , van len door Gedeputeerden Dordrecht; Adriaan Schnegarvan Dordrecht, Schiedam en ! dus en Jan Hogeweg, van Purmerende, ter Vergadering Schiedam; en Albert Louwen, •°eëxhibeerd, en dienvolgens tot van Purmerende. dezelve geadmitteerd joan de

IS geleezen een Misfive van de Leden der Adminiftratie van het Arrondiffement, refidecrende te Heusden, en van de A ivlUï

Decreet tot remotie der Haogfche Regeering.

Refumtie» Credentkta \

len.

Stad en Lande van

Sluiten