Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

> ( 39),

aan de intentie van Hun Hoog Mog. te zul* len voldoen.

Onder ftond,

Accordeert met het voorfz Regifter.

En is dit Rapport aangenomen voor Notificatie.

T>e Gedeputeerden, van de Provincie Zeeland geven, by \j eene Nota aan deze Vergadering kennis, dat in Ara-

fterdam belet word de uitvoer na Zeeland van alle . foorten van Gelden en zilvere Speciën tot aanmunting van Z'eeuwfché Rvksdaalders &c. verzoekende met allen ernft en aandrang dat het voorfz beletfel worde weggenoomen, en de uitvoer vrygeftelt. - .

Aan de provifioneele Repnvfen-

tanten van het Volk van Holland. N O T J.

De Gedepmeerdens van de Repneferttanten van het Volk van Zeeland zyn door hunne Conti• Stenten Speciaal gelaft aan de Reprtefentanten van het Volk van Holiahd ter kennis te brengen, dat volgens bekome informaüen uit Amfterdam, aldaar wierd belet den uitvoer na"Zeeland van alle foorten van Gelden en zilvere Speciën tot aanmunting van Zeeuwfche Rvksdaalders dienende, waar van de gevolgen tot een onberekenbaar nadeel, ja totale ruïne van haare Provincie zouden ftrekken, alzoo door het gemis dier Speciën, waar van de generale Marktplaats binnen deze Republicq alleen te Amfterdam is, haare Ingezetenen buiten ftaat zouden worden geftelt, zich van de nodige Contanten tot den handel en circulatie te voorzien , en haare Provincie al ras ' van den gereden Penning, die altoosten voornamentlyk in deze tyds omftandigheden volftrekt onontbeerlyk is , teil eenemaal zoude worden gecieftitueert. r:t '

Weshalven zy . Gedeputeerdens op fpeciale lalt van hunne Committenten zich by dezen aan Uw Lieder Vergadering addrefieeren, met allemogelyke ernft en aandrang öp het vriendelykft verzoekende, dat het zy'by Aanfchryving aan de 'Municipaliteit van Amfterdam, of op zoodanige andere wyze als nodig mogt zyn, mogen worden weggenomen de beletfeien aan den voorfz uitvoer van Gelden en Speciën toegeÖragt, en het ten dien opzigte plaats hebbend verbod met betrekking tot de Provincie van Zeeland, waar op men niet kan Vermoeden, dat her zelve applicabcl zoude zyn, direft en zonder eenig. verwvl worde opgeheven, en

K 2 den

Berigt vdft Zeeland noopeus belet van tdtvoer van Gelden.

ïf Maart 1795'j dut de Secretary 1 aan het .Committé van Financie, Commercie en Navigatie gê* zonden tot advis»

Sluiten