Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

des, alle zodanige praecautien en bepaalingen te-ftellen en te maaken, als zy tot welzyn van den Lande, en tot naarkoming van onze, door deeze Publicatie gemanifefteerde oogmerken, nuttig en nodig zullen oordeelen te behooren.

En op dat niemand hier van onkundig zy , zal deeze aiomine worden gepubliceerd en geaffigeerd, daar zulks te gefchieden gebruikelyk is.

Gedaan in den Haage onder 't Klein Zegel van den Lande , den 19 Maart 1795. Het eerfte Jaar der Bataaffiehe Vryheid.

Ter Ordonnantie van de provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland.

Waarop gedelibereert zynde, is dien conform voorsz. Publicatie gearrefteert.

Dezen dag bepaalt zynde tot afdoening van het groote werk der Finantie, hebben de Burgers daartoe heden agt dagen geleeden gecommitteerd, Rapport gedaan.

Waarop gedelibereerd zynde is goedgevonden de ingebragte ftukken te laten drukken, aan de Leeden rond-te deden, en daar op dan te delibereeren, en finaal te refolveeren, op heden 14 dagen, zift* lende elk zyn reflextien fchriftelyk moeten overgeven aan eene Commisfie welke dezelve zal revideerèn, en ter hand ftellen aan die Commisfie-welke die ftukken heeft gecoucheert. ~

Tot welke Commisfie van Revifie zyn benoemd de Burgers., Tulling, Staphorft, Hoyer en Lans.

Dan daar de hoogen nood van den Lande vordert , dat intüsfchen een prompt middel verfchaft worden tot verkryging van Penningen, zo is na rype deliberatie goedgevonden en gedecreteerd, dat binben twèe a drie Weken al het gemaakte Goud en Zilver, der Ingezetenen van Holland, onder zekere bépaah'ngèn, in 'sLands Schatkist zal worden geftort; zullende de extenfie van dit Decreet,- melde noodige bepalingen, en de Publicatie deswegen te doen, gecoi>cipieerd worden door de Burgers, Staphorft , van Swinden, Hovens en Vollenhove; ook zal de te doene overgift van het Zilver en Goud , naar de waarde van de bedragende fomma ftrekken in mindering van de Quotifatie, waar op een ieder, by de aanftaapfte groote finantieele operatie gefteld ftaat te worden. Zodanig, dat die bevonden zal worden , aan Zilver en Goud meer te hebben gefourneerd, dan zyn Quotum bedraagt, van dat meerdere reftitutie zal bekomen, in contante penningen.

Voorts zal van dit Decreet door de Rapporteurs in deze, namens deze Vergadering, kennis worden gegeven aan Hun Hoog Mog. met expresfe declaratie, dat de Provintie van Holland dezen patriottifchen ftap niet anders doedt, dan in die billyke verwagting, dat de Refpective Provintien, ook desgelyks het gemaakt Zilver en Goud hunner Ingezetenen, aan 'sLands Schatkift zullen leveren, in mindering in de te doene groote financiële operatien, waarin men verwast, dat de andere Provinciën mede zullen concurreeren, tot redding van het dierbaar Vaderland; op dat de Provincie van Holland, indien zy in deze edelmoedige handelwys niet worde nagevolgd, niet genoodzaakt zoude zyn, de overige Leeden van het Bondge-

H 2 nood-

Sluiten