Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i 5

VRTHEID, GÉLTKHEID, BROEDERSCHAP.

Extraordinaire Vergadering van de proyifioneele Reprit en tan ren van het Volk van Holland, op Zondag den 22 Maart I795> voormiddag ten 10 uuren.

Bet eerjie Jaar der Bataaffche FryheM.

VICE-PRjESES. I K. Hovens.

Van der Wagt.

J. H. de Lange. Gevaerts.

F. van Hoogflraten.

PRjESE NTIB US. L. T. de Kempenaer.

F. Kumfms. Ph. C. Boon.

Dirk de Weille. W. N- Crap Hellingman.

P. van Zonsbeek. 1 W. Schouten.

P. Kruyff. Willem van Vöorft.

Bosveld. P. ieiyzée v. d. Waall.

N. Backus. j M. van Orden.

A. J. Menger. Pieter Corver. Jacob Teengs. W. P. Tip.

C. Boterkooper. i J. G. van Oldenbarneveld;

B." van der Velden. genaamt Tullingb; Lucas Dyl. Willem Noodt.

D. Speeleveld. Quesnel.

De'Notulen der Vergadering op gifleren gehouden, zyn gerefumeert, en na deliberatie gehouden voor gearreftcerd.

De Prsefident geeft aan de Vergadering kennis, op gifleren avond onrfangen te hebben eene Miffive van 'de Commiffie te Amfterdam, welke uit hoofde van deffelfs inhoud door hem Prafident was geoordeelt te zyn van dat belang, dat déswegens op heden de Vergadering extraordinair had moeten con-

voceeren. , ., • .

Voorts is den zeiven Brief aan de Vergadering voorgelezen.,

zynde van dezen inhoud.

Vryheid, Gdykhcid; Broederfrfiap.

Medeburgers! -

Na dat wy heden middag ten drie übren alhier waaren gearriveerd requireerdeii Vvy den Burger Commandant KrayenhofF, en communiceerden hem het geen zonder onzen gehelen lalt te ppenbaaren,' nodig was, om maatregulen te nemen conform Uwe intentie. —Den Burger Krayenhoff maaktegeeneandere zwarigheid, dan, uit hoofde van zynen Eed aft de Muni'cipaliteit gedaan, en beloofde op zyn

Ar woora

Miffive van de Commüjie door d& Vergadering • van de provijio*, neele Repr<e* feutanten yqn het Volk yan Holland naar Amjlerdam gedeputeertzyn--,de, over drjfé* rente poincten.

Sluiten