Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(i)

Bxtraófc uit de Re-

folutieri van de Heeren Staacen van Holland en W'eft- Vriesland , in huil Ed. Groot Mog. Vergaderinge genoömen op

Donder dag 3en 30 Maart 1786.

ONtrangen een Miffive van de meerderheid der Vroedfchap Miflive vati

van de Stad Delft, gefchreeven aldaar den 15- deefer, tot de meerderheid

een ample deftru&ie der gronden vervat in een Milïive van der Vroedfchap

de minderheid der voorfz Vroedfchap, relatief tot den voorftag van 'jjelfg tot

ter vervulling van het Schout-Ampt van defelve Stad, in vertrou deftrutfie. der

wen, dat hun Ed. Gr. Mog. als nog geen fwarigheid zullen maa- nr0nden in de

ken, om den voorflag, door de Heeren hunne Gedeputeerden Mi/Jive van de

ter Dagvaart op exprefle laft van de Vroedfchap hunner Stad ge minderhttd}

daan, te converteeren in een Nominatie, en aan Zyn Hoogheid reUtif tot den

ter Éle&ie toe te tenden, breeder hier na geinfereert. voorjlag ter

Ftat tttferU0; het SchL

Waar op gedelibereert zynde is goedgevonden en verdaan, dat Ampt van de» de voorfz Miiïive faJ worden geëxamineerd door de Heeren van felve Stad. de Ridderfchap en verdere hun Ed. Gr. Mog. Gecommmitteer- Commffi den tot het groot Befogne, en de Vergadering by de anrerieure Stukken tot deefe faak onder de Notulen van den 7 December 1785, 5 January en 9 February 1786, daar op gediend van der ielver conlideraiien en advis.

Accordeert mét de voorfz Refolutieri.

k EdJe

Sluiten