Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraéfc uit de Refblutien

van de Heeren Staaten van Holland ténde Weftvrieslandc, in HunEd. Groot Mog. Verga der ïnge genoomen op

yrydag den 6 O&ober 1786.

ONtfangen een Midive van die van de Weth der Stad Delft, gefchreeven aldaar den x deefer, houdende der felver Berigt by hun Edele Groot Mog. Refolutie van den $ January deefes jaars gerequireert op de Requette aan hun Edele Groot Mog. oeprefetiteert door Mr. J. A. van Heemskerk, Mr. C. vari Bereiteyn en Mr. W. H Teding van Berkhout, Raaden in de Vroedfchap f en thans oud Schepenen der felve Stad , om verklaring nopens het getal der Leden, waar uit het Collegie van de Weth moet beftaan, en dat de Penfioriaris of Secretaris niet als tot hunne MiniÜeriaie Bedieningen in de Kamer van de Weth worden geadmitteert, by welk Berigt word gerefereert tot de IVlemorie van den Penfionaris Emants en Secretaris vander Goes, met de Bylagen van L\u. A. tot H. daar nevens gevoegt, en ïynde daar by verder overgekgt tiet Advis van de twee met hun gediffentieert hebbende meede Leden, 'sGravetande en van den Boogaart op defelve Materie ter hunner Vergadering ingebragt, alles breeder hier na gèinfereerr.

Waar op gedelibereerr zynde,is goedgevonden en verftaan, dat het voorfz Berigt met de Bylagen daar toe behoorende, mitsgaders de bovengemelde Requette zullen worden geexamineertdoor de Heeren van de Riddertchap* en verdere hun Edele Gr. Mog. Gecommitteerden tot het groot Befogne, en de Vergadering daar op gediend van der felver confideratien en advis.

Acsordeert met de vöorfz Reiolutien;

Berigt van die van de JVeth der Stad 'Delft j met een Memorie en Bylagen van den Tenfionaris en Secretaris en bet Jidvïs van twee Leden j op de Requefte van drieVroedfchappen y en Oud-Schepenen , om Verklaring nopens het getal der Leden van de Weth, en dat den 'Penfionaris of Secretaris, niet als tot hunne Mi' tiifteridle Bedieningen inde Kamer van de ff etb worden geadmitteert i met die Requefte.Commijf.

Sluiten