Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanfpraak aan de gezamentlyke Leeden

van het Schutterlyk Exercitie Gezelfchap binnen DELFT, Opgerigt den 31 Oflober 1785., onder de Zinfpreuk: De GODSDIENST, EENDRAGT, LIEFDE en TROUW, Is't VASTE FUNDAMENT van iedfr STAATSGEBOUWGedaan door Pieter Haazelhorjl op den 15 November 1787.

\eej geachte Vrienden, Honoraire en Werkende Leeden van dit loflyk Schutterlyk Exercitie Gezelfchap, waarde Medeburgers, braave Vaderlanders, harelyk geliefde Land en Stadgsnooten !

Öireéteuren hebben op expresfen last van HunEd. Gr. Achtb. de Heeren Burgemeefteren en Regeerders deezer Stad, deeze Vergadering belegt, om aan de respectieve Leeden te communiceren zeekere by Hun Ed. Gr. Achtb. genomene Refolutve, en om verder zig te quyten van dien post, welke hun uit kragte van die Refolutie door Hun Ed Gr Achtb. is opgelegt geworden.

En daar Directeuren deezsn avond my tot hunnen Spreeker verzogt en verkooren hebben, zo zal ik ie Eere hebben, om aan Ulieden voor te leezen, het navolgend

Extraét uit de Refolutien van de Heeren

Burgetmefteren en Regeerders der Stad Delft, in Haar Ed, Gr. Acub. Vergadering genoomen op

Saturdag demo. November 1787.

/» achting genoomen zynde dat Hun Ed. G\ Mog. de Heeren Staaten van JMUxJen (restvrics/attd£>y derzelver Replutie in dato IQ. Oclober laatstleeden hebben gelieven te verklaar en, dat alle gevapende Genood] c kappen of Sc hut* teryen, van welke benaaminge ook, geene uitgzonderd, welke afgezonden vande gewoonlyke Btrger Compagnien in de Steden en ten Platten Lande gefubfifleert hebben, wordei gehouden voer gedisfotveerd en vernietigt, ten dien effecJe, dat de Leeden tot <ezelve behoort hebbende, zig nooit weder tot een afzonderiyk gewapend lighaan zullen mogen vereenigen, en dat boven dien hoogstgem. Hun Ed. Gr. Mog. by lefolutie van den 3. deezer maand hebben goedgevonden en ver/laan, dat overal all distinclive teekenen der Schutterden zullen worden afgefchaft, en aan dezelvenzal worden verboden, gewapend op 's Heeren Straat en te verfchynen, ten zyap die tyden, dat dezelve de wacht hebben, of wettiglyk als Schut" ters, elders Burgers genoemd, worden opgeroepen.

Is goedgevonden en yerflaan , ter Executie van voorfz. Refolutien , welke aan Hun Ed. Gr. Achtb. door den Souverein fpecialyk is aanbevolen, de Beftierders van hetBurier Exercitie Gezelfchap, alhier gefubfifleert hebbende, tegens Dingsdag aanftaa&de voor Hun Ed. Gr. Achtb. te ontbieden, ten eindt aan hun lieden van bovengetn. Hun Ed. Gr. Mog. Refolutie de nodige kennisfe te geeven, met verdere orkr, om het zelve aan de resp. Leeden van het gem. Exercitie Gezelfehap te communiceeren , en wyders dezelve, uit naam van HunEd. Gr.Achtb.9 in gepaste bewoordingen te bedanken voor den getrouwen yver en loffelyke conduite: door het voorfz. Gezelfchap ge duur ende hun aanweezen in allen opzigte getotnd, met byvoegingydat, gelyk Hun Ed. Gr. Achtb. met genoegen hebben befpeurt hunnt geneigdheid tot den JVapenhandel, zo ook welgem. Hun Ed. Gr. Achtb. zo ras mogelyk zullen zorge dragen, dat hunne vorderingen in den JVapenhandel gemaakt, meer en meer worden voortgezet, en het geheele Lighaam der Schutterye bekwaam gemaakt, om hun ouden lui/Ier en gevestigde reputatie te kunnen handhaven.

Sluiten