is toegevoegd aan uw favorieten.

De opvoeding van het menschdom volgends den bijbel. In eenige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óver i Joh. III: 2. 97

de daaden van liefde wordt gevraagd, waanneer het beflist zal worden, wie het rijk van Christus zullen erven. Het begin dezer liefde is wel reeds hier in den Christen. Ach! hij ftreeft en ftreeft, om hartlijker en aanhoudender Christus en zijne broeders te kunnen beminnen, omdat hij zoo dikwijls dat laauwe, doode, onbeftendige van zijne liefde voelt; maar hij kan het niet bereiken, dat hij geheel vervuld worde van den geliefften, en om zijnenwille van menfchen. Doch ook de wensch van dezen zal vervuld worden. Verblijdt u, naar Liefde ftrevende broeder „ geloof, liefde, „ en hoop blijven, en liefdé is de groot,, ftevan dezen;" gij zult Hem gelijk worden, die zijn leven voor ons uit liefde gaf.

2. En dit alles behoeven wij niet te gisfen, uit deze of geene waarfchijnlijkheid te befluiteh ; — wie zou ook zoo iet durven

gisfen ? maar wij we-ten het met ontwij-

felbaare zekerheid, waarmede men iet ge„ fchiedkundlg weten kan, dewijl Jefus het gezegd heeft. Het behoeft dus geene diepzinnige bepeinzing, geene beproeving der redenen , .die ons verftand daar voor of daar tegen zou kunnen vinden. Wij beG hoe-