Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SENTENTIE,

van den Raade en Leenhove van Braband, in Uto 6 Maart

^^^^787-,;:,. ■ , \ .:

TN der zsake hangende voor den Rade

i en Leenhove van Braband en Lande van Overmaze, tuflehen Simon van Henneveld', °ud Schepe» en Raad der Stad Bergen o? Zoom, mitsgaders Raad en RekenmecUer en Thefnurier Generaal van den Doorlugugen Huyze van Bergen op den Zoom, Impetrant van Mandament poenaal en van daagcede in cas van injurie, Kn Mr. N colaas van CuNlenborch Öroflaard van het Zuid, en VVeHquamer des jChrquizaats van Bergen op Zoom, Gedaagde in het vqorfz.

De Raad gezien en geëxamineert de Stukken in dezen hinc inde, onder gehhelleerde Inventaris overgelegt, en voorts met rype deliberatie van Raden doorgezien en overwogen hebbende al het gunt ter materie menende *as, en in dezen heelt kunnen ofte mogen movceren, doende Regt, decreteert de beveelen poenaal in des lmnetrants Mandement geïnfereert, ordonneert dar dezelve als welen te regc verleent zullen üand houden ende volkomen eflect fortee. ren, interdiceert dien volgende den Gedaagde om den lmpetrant het zy by gelegenheid der Vergader.ng van den Leeden Raad der Stad Bergen op den /.oom, het zy in eento andere Vergaderingen of Gezëlfchappen hoe ook genaamt, waar in hy Gedaagde tegenwoordig mogt xvn, of waar zulks anders zyn mogte,op eemge de uyze te molelkeren of eenig affront aan te doen direöelyk

0fCondemneert voorts den Gedaagde de verregaande hoon by de twee fucceffive Mifiivens breeder ten ProcelTe veemeld,denImpetrant aangedaan te beeteren Honorabel en 1 robabel, honorabel mitsten zeekere.hekwaame daage daar toe by dezen Rade en Leenhove te bepalen,.compareerende n een der Vertrekcamers van dezen Rade en Leenhove, en aldaar opentlyk ten aanhoren van een legentlyk, mitsgaders in pretentie van den Impetrant, indien dezelve goedvinden mogt daar by tegenwoordig te *y«. jen over «aan van Heeren Commilfarülen verklaarende: dat he geen hy Gedaagde bv de twee gemelde Brieven ten nadeele van des Impcirants Eer en Reputatie heeft voorgevend, ts onwaaraïtiz, Dat hy daarom het zelve expreiielyk herroep , en van den Impetrant niets weet dan alle eer en deugd, en den Impetrant houd en erkend voor «n eer yk Nhn, tegen wkh hy niets weet in te brengen; Ln Profitabel; mits betaalen-ie aan de Gereformeerde D.aconie Armen van de NedcrdnÜfche Gemeente der Stad Bergen op den ïoom- eene fomma van vvf honderd züvere Ducatons, Condemneert wyders den Gedaagde m de kollen van dezen Proceffe ter tauxatie en moderatie vaa dezen K»de-

Sluiten