Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 3

affnydcn, en de magt beneemen, om eindelyk eens in de aanftaande Campagne 9 indien die plaats moet hebben * door eigen beleid, weder eenig voordeel of roem te behaalen: ïerwyl het aan de andere kant niet minder vreemd moest voorkomen , dat de zwakfe gerequireerd nicrd, om hulp aan de flerkfte te zenden.

Deeze laatite reflexie fchynt aan het Franfehe Hof zelfs gemaakt te zyn geweest, terwyl wel verre van de fulminante Memorie, en het bldkend ongenoegen, waar meede onze Courant- en Weekblad-Schryvers ons van dat Hof bedreigt hebben, Zyne Aller-Chriftelykfte Majefteit 1 door den Heere Graave de Vergennes, zoo als my zoo even doör een Heer van aanzien, berïgt word, op het allervriende-* lykfte aan Onze Minifters te Parys* de verzogte verzeekering heeft doen geeven , van de reftitutie van onze op den Vyand hernomene Colonien. Het zy ml dat dit door Engeland zelfs als een Conditie is voorgeflagen of niet, uit die toegeeventheid van het Franfehe Hof in de vriendelyke wys waarop die bekend word gemaakt,, blykt niet te min , dat het Fransch Minifterie veel edelmoediger en billyker ten onzen opzigte denkt, als veele onzer eige Landgenooten. Daar nu egter de vrees voor dat Makend ongenoegen niet meer tot voorwendfel kan dienen , waar aan zal men dan de continuatie van die gerugtmakende bedillingen, in de Couranten als anderzints over deeze mislukte togt naar Brest verder moeten töefchryvên? Zal men 'er niet door in de verzoeking gebragt worden * ortï te moeten denken, dat al dat gedruis, waar* thëêde buiten 'slands zo fchandelyk den fpot gedreeven word, alleen gemaakt word, om dfêrgelyke Kelolutien in de waereld te nelpen brengen, als die Welke ik uit de Leidfche Courant Van den 6. deezer, zie, dat nu ook te Dockum in Vriesland is doorgedrongen, met geen ander oogmerk als om het Stadhouderfchap hoe langer hoe nutteloozer te maken en de ConflitUtie langzaamerhand te ondermynen. — Maar ik weet dat Uw Ed. Geftr. geen deel heeft aart deeze Menèes , die nog eindelyk de oogen van de Natie zullen openenen natuurlyker wyze gevaarlyke Contra-Mènèes moeten te weeg brengen. Ik zal derhalven deeze befluiten, met de verzeekering dat ons niets aangenaamer zal zyn als Uw Ed. Geftr.'s goedkeuring te mogen wegdraagen ; en 4tat ik in 't byzonder niets onbeproeft wil laten om Uw Ed. Geftr. blyken te geeven van de waare hoogagting en Veneratie waarmeede ik de eer heb te zyn

WEL EDELE GESTRENGE HEER,

Uw Wel Edele Geftrengè's

Önderdanigfte en gehoorzaame Dienaar

* * *

Amfterdam Hert 9 December 178S.

P. Si Uw Ed. Geftr. kan van deeze Brief zodanig gebruik maken ars dezelve zal goedvinden, terwyl ik geen zwarigheid maak om ruiterlyk voor myn gevoelen uit te komen t en bewust ben } dat veele cordate Regenten van myn fentiment zyn,

Sluiten