Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vóór zó 'verre men by deie Refolü\ie oen * Heere Erfftadhouder ontzet van het recht der Electien, aan Hoogftdenzelven by klaare en duidelyke Privilegiën, tot weering van alle Gahalen en overheerfching, en tot cofifervatie van de vryheid der Regenten en goede Burgcrye, óp hun eerbiedig te kennen geeven wel eer geaccordeerd, Volkomen toegekend; daar tegen, met reclame principaal dier Privilegiën en Oclröyen Van Keizer Carel V van 2.6 September 1530* van Willem l. Prins van Orange van ij Ocïober 15-55-, Van de Staaten van Holland van 6 December 15-88, en van 15 Maart ióio, zoo Verre dit laatlle de groote Wet aangaat, van iz December 1619, vari menigvuldige Refolutien der Vroedfchap* ert vah de dit voorfz: recht corroboreerendeCoiiumes, en laatflelyk van de Ordres. van Hf Ed: Gr: Mog: vervat in Hoogftderzelver Misiives van 16 January 175-9 en 5" April 1766* als mede tegen de conclufie om niet dan by 18 Hemmen recurfus'teneemen ad Principem, of recommandatien weder te vraagen,tenlterklten te protefteeren, aan zich referveerendei niet alleen het recht van nadere aanteekening', maar ook voor zich en dè Pofterireit de vryheid om deze, tegens de ordre, by meerderheid genomene Refolutie, als tlfydvg tegens de voorn: Privilegiën Refolutien óf Cofiumes,' en de duidelyk gedeclareerde intentie van den SouvereiD, ren allen tyden te mogen houden voor nul en van onwaarde, en by gunfliger tyden daar tegen zodanig redres te effectueeren, of te helpen effectueeren, als zy of dë Pofteriteit zullen te rade worden, en met het waare welzyn der Regeering, Stad, en Burgerye, zullen beftaanbaar oordeelen.

"T\E Heer Vroedfchap Bïnkhorlï heeft gedè^ clareerd, tot het neemen van de voorenftaande Refolutie niet alleen niet te hebben geconcurreerd, maar dezelve te hebben gecontradiceerd, en daar tegen te hebben geprotefteerd; referveerende wyders aan zich, niet alleen de faculteit om daar tegen zoodanige nadere aanteekening te doen, als dezelve in 't vervolg zal te rade worden; maar ook voor zich en de Pofieriteit de vryheidbm deze, tegens de ordre, by meerderheid genomene Refolutie, als flrydig tegert dé Privilegiën Refolutien of Coftumes, en de duidelyk gedeclareerde intentie van den Sonvefein, ten allen tyden te mogen houden voor nul en van onwaarde, en by gunltiger tyden daar tegen H % zd-

iejotutiC'

ïieclartf toir van den Heer Froedfcbaf Binkhorftj tegen de bovenjlaandeReJolutUi

Sluiten