Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN MENSCH. 15

waant voor zig zeiven te beftaan en uit partijdigheid den eenen begunftigt en den anderen onderdrukt, zoo word het juist de bron van die nadeelen, welke het had behooren voortekomen.

Zien wij maar eens te rug op die geweldenaarijen en oproeren, welke op verfchil«lende tijden in Engeland zijn voorgevallen, en wij zullen bevinden, dat zij niet ontllonden uit gebrek aan een Regeering, maar dat de Regeering zelve de werkende oirzaak was; in de plaats van de Maatfchappij te vestigen , verdeelde zij dezelve; zij beroofde haar van haar natuurlijk verband en verwekte misnoegen en wanordens, welke anders geen plaats zouden gehad hebben. In die asfociatiën, welke op verfchillende wijze worden aangegaan met oogmerk tot het doen van koophandel of eenig ander inzigt, waar het Regeeringswezen geheel buiten gefloten word, en alwaar louter gehandeld word uit Maatfchappelijke beginfels, zien wij klaar hoe natuurlijk de verfchillende partijën zig fchikken en vereenigen; en dit toont bij vergelijking, dat de Regeeringen, wel verre van altoos de oirzaaken of middelen van orde te wezen, zeer dikwijls 'er de verftoorders van zijn. De oproerige beweegingen van 1780 hadden geen andere bron, dan alleen de overbiijffeis van de vooroordeelen, welke het Regeeringswezen zelve had opgewakkerd. Edoch met opzigt tot Engeland zijn 'er ook nog andere oirzaaken. De buiten-

Sluiten