Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Je2'en by den Hogen Rade in Holland, ende na befchreeven Adjuncten van wegens de Hoge Overheid Gecommitteert, het Proces, in Materie van Propofitie van Erreur, tusfchen Mr. Cornelis Groenincx van Zoelen, Raad in de Vroedfchap en Oud - Burgemeefter der Stad Rotterdam; in qualiteit als Ambagtsheer van Ridderkerk, Impetrant van Mandament van Revifie, ter Eenre: en Mr. Johan Maurits van Pabts, Heere van Bingerden, Oud Secretaris der Stad Amfterdam, in qualiteit, als met en beneevens nu Wylen Mr. Johan Francois van Byemond, in leven Burgemeefter van 'sGra-venhage, Mr. Abraham Calkoen, Heere van Kortehoeff, Oud Hoofd - Officier der Stad Amfterdam; en Mr. Gerard de Graaff, Vryheer van ZuydPolsbroek, Purmerland en Jlpendam, Scheepen en Raad derzelve Stad j door Wyle Geertruid Leftevenon, Weduwe van Mr. jacob Hop, in leeven Vryheer van Lekkerkerk en Zuidbroek, Scheepen en Raad der meergemelde Stad Amfterdam, mitsgaders Commisfaris van de Pilotagie benoorden de Maafe, by haar Teft'ament, op den 23 fte Maart 1779. Gepasfeerd, aangefteld tot Directeurs van haar Sterfhuis en Begravinge, en om haare Nalatenfchap te redden en tot liquiditeit te brengen, mitsgaders tot Voogden over haare Minderjaarige KindsKinderen, en verdere Minderjaarigen, die in haar Boedel geïnterep. feerd bevonden zouden worden, als meede tot Adminiftrateurs van derzelver en der Kinds - Kinderen Groot Vaderlyke en Groot Moederlyke Goederen, en alzoo voor zich zeiven in gemelde qualiteit, en nog, als Laft en Procuratie hebbende van voornoemden Mr. Abraham Calkoen en Mr. Gerard de Graaff, in hunne voorfz. qualiteit, en mitsdien alzoo ten deezen fpecialyk Reprsefenteerende Zynen, nog Minderjaarigen Zoon Rudolph Wilhelm Jacob van Pabst Hop, eenigen Kleinzoon en Succesfeur Feudaal van den voornoemde Geertruid Leftevenon, Weduwe Mr Jacob Hop, en in de gemelde qualiteit aangenomen hebbende de Arrementen van den Procesfe, bevoorens gevoerd door Wylen den gemelden Mr. Jacob Hop, in qualiteit als Heer van de Vrye Hooge Heerlykheid van den Alingen Dorpe en Parochie van Lekkerkerk, in den Lande van Zuid-Holland, mitsgaders Ambachtsheer van Lekkerkerk en Zuidbroek voornoemt; en alzoo Gedaagden in 't voorfz. Cas ter andere Zyde.

Die van den Rade en Gecommitteerde Adjuncten voorn, met rype deliberatie doorgezien en overwogen hebbende, al 't gunt ter materie dienende was, en heeft mogen moveeren, doende regt, uit

naam

Sluiten