Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

heeft, op den rijd van het aanvaarden van een Ampt of Commisfie, zonder eenig egard op Iangeren, korteren, of bepaalden tijd, anterieur aan dat aanvaarden, wordt uit den duideüjken letter der beide Refolutien evident.

In die van den r>8 Februarij 1705 ftaat uitdruklijk: „ En op dat deeze Haar Ed. Mog. „ welmeening punftueelijk moge worden agtervolgd, zoo wordende Heeren Gedeputeer„ den geauthorifeerd, gelast en aanbcvoolcn, om in V vifiteêren der procuratien ten \, Landsdage naauwkeurig achtte geeven, dat niemand tot Volmagt worde geadmitteerd „ en aangenomen, als die bekend zijn, voor genoegzaam gequalificcerd te weezen."

En verder, „ Als mede, om geene brieven van voorfchrijvinge voor eenige perfoonen, „ tot eenig ambulatoir Ampt, te verlccncn, — als voor de zulke, dewelke zullen worden „ bevonden te weezen gequalificcerd.''''

Terwijl de Refolutie van 11 Maart 1782, noch klaarder fpreckende, flatueert: „ En m is verders gerefolveerd de Heeren Gedeputeerden te gelasten, om zich, in V vifitee„ ren der jaarlijkfche procuratien ten Landsdage, ftiptclijk naar deeze Refolutie te gedraa„ gen, en dien conform, voor V approbeeren derzelver, naauwkeurig te onderzoeken, „ of de Gecommitteerden, zoo uit de Steeden als Landen, ten tijde hunner jaarlykfche „ jlemminge, ingevolge den inhoud der gem. Refolutie van den jaare 1705 , en deeze „ onze nadere explicatien, genoegzaam gequalificeerd en begoedigd zijn."

Alle welke bewoordingen, alleen het tempus prafens, en 't moment van de aanvaarding van een Ampt, te kennen geevende, dit eerfte poincT: voldingen.

En wat het tweede poinct der Qualificatie, de perfoneele hoedanigheid'van den Deducent, betreft, daaromtrent is alleen de Vraag: Was Vrouwe Anna Catharina Elizabeth Baronnesfedu Tour, met welke de Deducent getrouwd is, eene hierlandfche, dat is eene |nefche Vrouw, op den tijd, toen zij met den Deducent huwde?

Men durft vertrouwen, dat, om de affirmative van deeze Vraag onwederfpreekelijk te betoogen, genoeg zoude zijn aan te merken, dat gelijk, volgens de hier voor gelegde gronden, een Friefche Vrouw, door de enkele daad van huwelijk, van een Vreemden een Friefchen Man maakt, zoo ook, zonder tegenfpraak, een Friesch Man, aan eene Vreemde trouwende, van deeze maakt eene hierlandfche Vrouw.

En dat dus Vrouwe Anna Catharina Rumpf, door haar huwelijk met Jr.H.tV.va» Aylva, uiteen Geflacht in Friesland, zoo oud als de gedenkenisfen te rug reiken, notoir geworden is eene hierlandfche Vrouw.

Maar nu heeft zij, volgens even de zelfde hier voor gelegde gronden, deeze qualiteit, geduurende haar Weduwfchap, behouden.

Dus eene hierlandfche Vrouw zijnde, ten tijde dat zij huwde met Jr. f. A. Baron du Tour, naturalifeerde zij hem door dit haar huwelijk; en hieruit volgt dan, bij inevitabele confequen'

Sluiten