Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

Dat de bezittinge van de Stem geenen anderen oor[prong KAN hebben ah de bezittinge van de grond, waar van dezelve eenfequeele is.

Die belle Uitlegger van onze Conftitutie, de infteller van het ( voorn.ReglementRefr.vandenjaare 1748, Prins Willem de Vierde,zegt inhoogft desfelvs Misfive in dato den 18 December i74P, dieneDde tot antwoord op het Rapport der Heeren Gecommitteerden ter revifie der Cohieren van ftemming.

" Dat Zljne Ho°gheid tot een grcndflag van het Reglement Re-

* fbrm. van den 21 December 1748 gelegt heeft de oude Conftitutie

* dCr Re§eerinêe deezer Provincie, volgens welke alle bewooners van L Stemdraagende Zathen, ftellen of ploeggangen geregtigd waren in zaa-

■ » ken van het gerneene Land te Spreeeen.

» In het Iaatft van de Regeering van PHILrPS de tl hebben de Eih genaars begonnen Procüratien te geeven, of aan de Bewoonders vari » W plaatzen onder den naam van Meijërs doorgaans bekend, of aan „ öorpregtërs of Procureurs. "

Het recht van Procüratien af te geëvén is dus gekoomen in plaats van het in perfoon SPREEKEN in gerneene zaaken. Het kan dus ook niet verder worden geëxtendcert. Derhalven kan iemand geene Procuratie om voor hem te Spreeken af, geeven, ten zij hij zelve op den dag der afgeeving het recht van /preeken had.

Het behoeft nu geen Ver der betoog , dat op den %flen September 1785 geen bezitter van Stèmregt eenig recht tot fpreeken over eene Gnetenije, die niet Vakant was* had; derhalven is ook zeeker, dat de Graaf van Wasfenaar eene nulliteit gedaan heeft.

Ook zouden zulke praktijken in haare gevolgen aüernadeeligft voor

onze Conftitutie zijn,- en alles op losfe fchroeven ftellen.

B Want

Sluiten