Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

Hy immers is op dien zelve 4de September te Franeker gekomen, heeft zig aldaar by de prxtenfe Staatsvergaderinge gevoegd, en dus getoond, op dien tyd rcede de ineunda fafthne ac focïetate adverfus rempublicam te hebben gedagt} het welk volgens de aangehaalde L. 5. §. 4. C. ad Leg. Jul. Maj. alle Alienatie bekt.

En hoe toch kan het iemand, die gezond verftand bezit, waarfchynlyk voortomen, dat hy op dien Dag op Reis uit 'sHage naar Franeker zynde, een gedeelte zyner Goederen zoude hebben verkogt en daarvoor de Koopfchat, eene fumma van 10,000. L. rendeerende, en pasfant zoude hebben ontvangen.

Deeze Koopbrief, zoo wei, als de Acte van Scheidinge, draagt dus alle kenmerken van gefabriceerd te zyn, om daar door, waare het mogclyk, de Con£s-

catie der Goederen te voor koomen; en de Freullyn van Jylva en haare

Raadslieden behoorden zich te fchaamen, om Inftrumentcn te hebben opgerigt, en te produceeren, welker egtheid zoo zeer fuspect is.

Dan het zy voor een ogenblik met dit alles eens zoo het wil; Freullyn E2 4' van Jylva mist het geheele Fundament en de ganfche bazis van het Stem*

recht j zy js immers niet in de Posfesfie der Hornlegers, op welke zy ge<*

ftemd heeft.

Dat de Posfesfie abfoluit gerequireerd wordt, om te kunnen Stemmen is eene alge«^ meen aangenomene waarheid, welke by niemand, in't Stemrecht eenigzins ervaa»' ren, de minfte tegenlpraak lydt de meede Deduceerde E. M. van Beyma begreep het ft.uk dus ooi:, in eene Deductie door hem benevens zyn Broeder en /. L. Huber teegen den meede Deducent /. C. Berg/ma cum foc., nopens de vacante Grietenye van Fraiaekcradee] in den Jaare 1785. overgegceven j daar in met ronde

voorden erkennende, dat het Stemrecht altyd een gevolg is van de. bezittinge. -

Trouwens 's Landswetten kennen dat recht ook duidelyk aan den posfesfeur, en m dien alleen, toe; men zie maar het aa en 34 Art. van 't Stem Regl. en 10 Art. van 'r Regl. Reform.

Het zal 'er dus ten deezen opzigte maar alleen op aankoomen of Freullyn van Jylva, ten tyde der Stemminge in de posfesfa geweest zy, dan wel niet.

Deduceerden zullen zeekerlyk het affirmative moeten Surtinecren; dan zullen geen ander Fundament voor die Sustenue kunnen bybrengen, dan de Scheiding en Koop-} brief, waar van hizx voor reeds meermalen melding gemaak: is. --- Waarlyk een zwak

£ Fu:id^-

Sluiten