Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L A T I N A.

*7

Appendix I. De vraag en antwoord moeten overeenkomen in den cafus. tui dono libellum kpidim novum? wien fchenke ik het

mooi nieuw boekje? Corneli, tibi, aan u, Kornelis.

Qitidesmcritus? wat hebt gy verdient? Crucem, het kruis» Cujus Ucliber eft? wiens boek is dit? meus, het myn. -j Cujum hoc pecus eft ? weins beeft is dit? JEsynis, iEgons.

Cujus intereft? wiens (belang) is ?er in? Mea, myu.

Appendix II. Tredecim, tres & decem, dertien. SexJecim , fex & decem , zeftien. OSodecim , etio & decem , ) acht;en. Duodeviginti, ) Novemdecim , novem & decem ]) negsntien. Undeviginti, J Viginti, twintig. ' Triginta, dertig. Viginti duo , _ ) twge en twintig. Duo & viginti , ) Viginti 0Q0, -1 O£to & viginti, | acht en twintig. Duodetriginta, -1 Viginti novem,

Novem & viginti, negen en twintig.

Ündetriginta, -J {

Vencruit poft diem quadragefimum & fextum, zy zyn gekomen na den zes en veertigften dag.

Funeraius trigejimo e? o£tavo anno etatis, iwiageftmo_ & quinto die imperii, begraven in het acht en dertigfte jaar zyns ouderdoins, en op den vyf en negentigfte dag zyner regeeringe.

Trigefimus primus , )

Primus & trigefimus, ) eenendertig.

Unus ö? trigefimus, )

Trigefinius fecundus , 1

Secundus & trigefimus, I twee en derti„

Trigefimus, er alter ,

Alter trigefimus. \

Die allero vicesfimo, op den twee en twintigften dag.

Accepi-

Sluiten