is toegevoegd aan uw favorieten.

Request aan hun hoog mogenden door schepenen [...] der hoofd-stadt 'sHertogenbosch gepresenteert den 26 april 1786, over de verachterde servicie-gelden tot inlogering van het guarnisoen in voorsz: stadt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 10S )

7. Mei) 1743.

Extraól uit de Refolutien van

No. de Ed: Mog: Heeren Raa-

ÖU« den van Staaten der Veree¬

nigde Nederlanden.

Notuh tté Meij 1743. Foh 211 vs. A. v. B.

Dittgsdag den 7e- Meij 1743.

T^e Heeren vaa der Vaijn, vaa Hare», Thefaurier Generaal de la Basfecour, I J en Secretaris van der Hoof hebben gerapporteert, dat zij , ingevolge van haar Ed: Mog: Refolutie van den 12. der gepasfeerde maand Apru, geexamineert hebben de Misfive van den Prinje van Holjleln, Gouverneur van s Bptel» en van den DireSïeur der Fortificatiën Draeck, gefchreven te 'sBofch den 10. daar te vooren , raakende het bouwen van Barakken in de gerrr Stadt, breder onder de Notulen van den 10. daar te vooren gemelt, dat zij Heeren Commisfarisfen over het fonds, waar uit de onkoften ten laften van de Stad zouden kunnen werden gevonden , een en andermaal hebben gehoort den aanwezende Gecommitteerde van de Magiftraat der Stadt 'sBofch, Dat, nadat verfcheide voor(lagen op dat fubjea gedaan, fijn geëxamimeert, en overwogen, gemelde Gecommitteerde aan haar Heeren Commisfarisfen heeft gecommuniceert de Inftruetien , welke hij van zijne Commitenten op dat fubject nader heeft ontfangen , beftaande in een Last, om aan haar Ed: Mog: voortedragen.

Eerftelijk, nademaal haar Ed: Mog: de voorflag van het heffen van een Tiende Verhooging, tot vinding van een Fonds tot het timmeren van Barakken en Inkoop van de nodige Fournitures, van de hand hebben geweien , en de Magiftraat vermeend het invoeren van een halve Extraordinaris Verponding de ruïne van verfcheide Ingezetenen te zullen veroorfaaken, dat men mitsdien het gerequireerde Fonds zal tragten te vinden door middel voor een perfoneel Omfiag tot laften van de bewoonders der Huijfen , en daar en boven nog tot laste van zoodanige Neeringdoende ïngefetenen, welke het meefte van het Guarnifoen profiteeren.

Ten tweede, ten eijnde het geheele Guarnifoen in de Barakken mag gelogeert worden, dat men oordeelt best te fijn, dat dezelve voor 2400. Man worden getimmert, waar toe de nodige Fonds, invoegen als voor , fal worden gevonden, mits dat men verzekering mag erlangen, dat de Burgerije als dan voor het toekomende altijd zal ontheven blijven van de betaling van alle Service-gelden in het Timmeren van meerder Barakken.

Ten derden, dat, om den Last van het Timmeren van voorf: Barakken, er* van het Inkoopère der Fournitures, mitsgaders van het onderhouden van het een en het ander, des te dragelijker te maaken, haer Ed: Mo: die fchikking gelieven te doen, dat, volgends derfelver gedane voorflag, de Militie daar toe ook iets- weekelijks mag contribueeren, en tot dien intrekken alle exemtien van Billettering en Inlogeering, welke haar Ed: Mo: voor defen hebben verleent, mitsgaders te effettueeren, dat de Exemtien door haaf Ho: Mo: geaccordeert van gelijken mogen worden ingetrokken , op dat het Fonds tot de Barakken en Fournitures, mitsgaders het onderhoud van een en ander, als een gemeene Burgerlast, met egaale fchouders mag worden gedragen, Dat wijders defen last onderhevig «tonen werden gemaakt alle 's Lands Bediendens en Amptenaaren, die haar Lomp. *. h toireitï