Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 420 )

den inhoud van het 94 J^Ö^fe» Vergadering, thands niet cesleerd: - heüt de va 0d2*£ alnnatif gedecideerd, alzoc; de j«- en «*■ Traande rechten, zoo door het gemeld artikel, als voi fende daarop gegronde Publicatien van de Nat. en S deeze Vergadering, zijn terug gebragtop den voet zoo als voor i Jan. 179S geheven wieïden.

Wierd hierna door den Burger «^uitgebragt een rapport en advis, op het adres van den Pastoor dS Roomsen Catholijke Gemeente te Ernfum, rakende hét luiden der klokken in het Diflrict van Rauwerderhem, op de zondagen . Advifeerende, dat het de ComSie; ter voorkomingc Van twist en verwarring en on de landlieden te gerijven, best was voorgekomen dat deeze Vergadering bij Publicatie ftatueerde : SS'Dat voortaan dagelijks op vaste uurenten platten lande de dorpklokken zullen luiden; althans dat dien aangaande eenen algemcenen en gelijken regel wevde ingevoerd. Disapprobeerende voor het ovenJe het gfcm door het Gerecht van Rauwenerhem fon er eenige voorkennis of advis van deeze Vc.gadebetrekking tot het luiden der klokken is gcïefolvSrd Welk r°aPPort is gehouden in advis, tot ai de Burgers Hettema en andere gecommitteerden, de nSve van het Gerecht van Opfterland zullen

ïg^SSSSSSS^i -quest voor P- Heringa, LandrWijnioeijer, te kennen gecyende, atk|: 'deï het inleveren van zijne memorie betrekkelijk dc vSlaring bij Publicatie van den 11 Maart 1.1, geftatneerd is gedisab ifcerd geworden,, en dus nu geen IwShe d maakt om dezelve verklaring tc: tekenen; 'Sofkende daarom dat zijne befchroomdheid veiSÏÏ£b§ ^s een gehoorzaam Burger erkend, e> 'Sn post gecontinueerd mag worden. Welk quest is Irerenvoiicerd aan de Comvmfie van Gcdepu-

^Twierd geözcn een adres van de tómèisfie va, nöfSndentie der verbroederde Vaderlandfchp SoXwi en enWapengenootfchappen in deze Provincie, a e terovwvvcging van deeze Vergadering voor, S "ÏSpÏÏÏ m vSorkoaingc van fraudes en he-

Sluiten