Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. C 935 )

termen vervuld waren. De Burgers Dijkfira

en Meines liebben verzogt aantekening, dat zij zich met de coiiclulie niet hadden geconformeerd. Hiermede werd deeze Vergadering gefcheiden.

TWEEHONDERD en 27fte ZITTING. Woensdag den 5 April, 's morgens ten ii uuren, Voorzitter j. Germans.

De Vergadering werd als naar gewoonte geopend > de notulen en beiluiten van de voorige Zitting zijn gerefumeerd en gearrefteerd.

Hierna gehoord zijnde het rapport van de burgers Miedema en Smidt, geëxamineerd hebbende de rekeningen en quitantien der uitfehotten van den Kamerbewaarder Beukers; — is goedgevonden, het verzoet van dezelven te accordeeren, en hem ordonnantie te verleenen tot 970-9-12 volgens verzoek; des hij toekomftig daarvan verantwoorde 500 gis. nu bij antiek patie daar onder begrepen.

Ook rapporteerden dezelfde Leden, dat zij de rekening en verantwoording gezien hebbende, vandebij den Secretaris ontvangene anticipatie-penningen, dezelve wel was bevonden; advifeerende, aan hem 40a «ris. tot nodige uitgaaven ten dienfte van den Lande, op goede verrekening toe te leggen, daar hun gebleeken was, dat hij reeds in uitfehot is. — En heelt de Vergadering, volgens het advis gedecreteerd, ten aanzien van beide rapportes.

Vervolgens zijn gelezen en in deliberatie genomen <

Een request voor de Krijgsraad van Tietjerkiteradeel en Smallingerland, verzoekende, dat eene lom* van qö-Q-i aan de Genootfchappen van Rottevalle en Garijp worde goedgedaan, wegens leergeld voor de

Tambours. Is gerenvoijeerd aan ècComtmsfie ya*

Gedeputeerdens, om advis.

Een request voor de Kerkvoogden van Giekerk, en. een request van de Kerkvoogden van Suameer, beide.betrekkelijk de Negotiatie van de em vijfde der cos-, pora bezittingen: — zijn gerenvoijeerd aan de misfie van Gedeputeerdens, ter finaale dispoütts..

Jtïmm 4 *sa

Sluiten