Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 937 )

ter bevordering van betaaling voor des fuppliants pretentie.

Een request voor R. Reins, huisvrouw van D. B, van der Haar, verzoekende, dat deeze Vergadering haar perniitteere, zoo vecle vastigheden van haares Mans goederen bij ordinaire wijze publiek te verkopen, als nodig zal zijn tot de betaaling van agterftalligeFloreen enz., ter fomma van 413-9-14. Hetzelve is gefteld in handen van de Commisfie van Gedeputeerdens, om advis.

Is hierna gehoord het rapport van de perfoneele Commisfie, ingevolge en ter voldoening aan het decreet van den eerften deezer geconfereerd hebbende

met Commisfarien uit den Raad van Justitie. En

wierd gedecreteerd, dezelfde Commislie te verzoeken, haare confideratien en advis aan deeze Vergadering op morgen voor te dragen, hoedanig in deezen verder zoude behooren gehandeld te worden.

Voorts is goedgevonden, dat, vermits de Raaden hadden verzogt eene fpoedige dispofitie, aan dezelve bij misfive kennis te geeven, dat deeze Vergadering belloten had, op gehoord rapport, deeze zaak nader commisforiaal te maken.

De Commisfie van Finantien advifeerende op de misfive van het Gerecht van Barradecl, (zie 2K Maart 1.1.) was van oordeel 5 dat het Gerecht en Jan Gerrits van de boeten zouden behobren te worden gelibereerd, uit aanmerking van de bijgebragte redenen cn op het nader ingekomen bericht; edoch dat, daar uit de eigene attestatie van den gewezen Secretaris Rein Smit gebleek, dat hij de ooi-zaak van de laatfte overtreding was, dezelven in de boeten behoorde te worden gecondemncerd van 50 goud gis., met authorifatie op het Gerecht, om dezelve op de beste wijze in te vorderen. — Conform welk geadvifeerde is gedecreteerd.

De Burger Dijkfira gaf bij gefchrifte ter Vergadering te kennen, gehoord te 'hebben , dat in ^eene Grondvergadering, den 24 Maart 1. 1. in Rauwerderhem gehouden, gewapende manjchappen zouden, geweest zijn; als mede, dat in eene tweede Grondvergadering, op den 31 Maart in hetzelfde Difirict bij elkander geweest, drie Dienaar en der Justitie gevaMmm 5 pend

Sluiten