Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 938 y

pcndia dezelve zouden tegenwoordig geweest zijn; Heilende verders voor, eene Commisfie te benoemen, ten einde te onderzoeken en binnen drie dagen aan deeze Vergadering rapport te doen, of; op wiens ordre; en om welke redenen zulks heeft plaats gehad? — Waarop gedelibereerd zijnde, is het voorgedragene cetleld in handen van de Commisfie tot de Correspondentie, om dien overeenkomftig der Vergadering te berichten, na ingenomene informatien.

Op het geproponeerde van den Prefident, om eene Commislie van twee Leden te benoemen tot examinatie der notulen, en daar uit eene lijst op te makenvan de nog onafgedaane ftukken, commisforialen, of •om advis en bericht gezondene requesten en mislives: — zijn de Burgers Schaap en A. Siebes verzogt en gecommitteerd zich daar mede te willen belasten, volgens de propoütie, en zoo dra mogelijk te vervolgen.

De Burger Miedema en Kramer, op last der Vergadering geconfereerd hebbende met eene Commislie uit het Gerecht van Gaasterland, bragten ter tafel eene misfive van hetzelve Gerecht en verdere daar bij; gevoegde ftukken: — dewelke in handen van de genoemde Leden zijn terug gegeeven, met verzoek om, na examinatie derzelve, daarop te conlidereeren en te advifeeren. .,

Wordende voorts de Vergadering gefcheiden.

TWEEHONDERD en aSfte ZITTING» Donderdag den 6 April, 's morgens ten n uuren. Voorzitter J. Germans.

De Vergadering werd als naar gewoonte geopend; de notulen nog niet gereed zijnde, wierden de belluiten der twee voorige Zittingen gerefumeerd en goed-» gekeurd.

Eene ingekomene misfive van het Commité tot dc algemeene zaaken van het Bondgenootfoltap te Lande, gedateerd 's Hage den 3 April 1797, zijnde een antwoord op die van den 31 Maart k 3. tot elucidatie, waarom de aslignatien door het gefurcheerd CommiPÓ van Adviitiistratig* dtr Franfche troubes, met voorkennis

Sluiten