Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

Eene misfive van de Kiezers vergadering, den 4 deezer te Noordwolde gehouden, kennis geevende van de door haar gcdaane keuze van Leden en Plaatsvervuilers in dit Beduur. Is voor notificatie aangenomen.

Een request voor de Opzieners der Doopsgezinde Gemeente te Makkum, verzoekende, om aangevoerde redenen, uitftel van betaaling hunner in qualiteits nog resteerende aandeden in de Negotiatien van een zesde en een vijfde der corpora bezittingen, tot aan

den 1 September 1797. ls ter fifaa'aTe dispofitie

aan de Commisfie van Gedeputeerdens gerenvoijeerd.

Een request voor den Advocaat A. Telting, ad interim Lid van den Raad van Justitie, verzoekende daar van thans te worden ontflagen en van den eed in die qualiteit gedaan ontbonden. Hetzelve is gehouden in advis, vermits heden aan de ordre van den dag gefield was de verkiezing van nieuwe Leden in den Raad te doen.

Is daarna gehoord het rapport van de Commisfie ter examinatie der Requesten, op dat van den Burger Evert Oosterhaan, ftrekkende om te worden herlteld in zijn Burger-recht; waarop de Commisfie van advife was, dat, vermits het rehabiliteeren moet worden verricht door eene rechterlijke daad, volgens den letter van het reglement van oproeping, hetzelve zoude behooren te worden geappointeerd, dat den fuppliant te dier zaake geweezen word tot den ordinaris rechter. -— En is conform gedecreteerd.

Nog deed de Commisfie rapport op een request van. eenige Burgers van Finkum en Hijum, verzoekende nieuwe tauxatie hunner landerijen; en op het deswegens gunftig bericht van het Gerecht van Leeuwarderadeel; advifeerende het verzoek toe te ftaan, des dc tauxateurs door het Gerecht benoemd en op hunne kosten zijn. -— Is mede conform befioten.

Ook diende de Commisfie van confideratien en advis, op eenige ftukken van Tnfie Tjebbeies cum foc. en van het Gerecht van Schoterland, de eerstgedagten met befchuldigingen tegens het Gerecht en ipeciaal inerts Jan Semler, en die van het Gerecht daarop berichtende: oordeelende de Commisfie, dat het retf

quest

Sluiten