is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het provinciaal bestuur van Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ C 79 $

pen aan van LUS; - t 16*93— 4-—

. - B. anG.Kops, ? * 268— 5 — :

m /V. Biben, rJ " 362—17—4

Te zaamen ter fomma van - ƒ40617— 3—10

Waarop gedecreteerd is, de Commisfien van Gedeputeerdens en tot de Finantien te authorilècren, om de nodige ordonnantiën te verleenen.

Eene misfive van het Gerecht der Stad Sneek, houdende bedenkingen op de Publicatie van den 23 Junij 1. 1. over de botervaten, en voorilaande* eene alteratie in dezelve, of in het tweede articul, dat namelijk een vierde ton niet ligter als 14 pond, en niet zwaarder gis 14 en een tweede pond gefteld worde. Dezelve is commisforiaal gemaakt op de Burgers Tinga en Hartman Pieters.

Eene misfive van het Gerecht der Stad Stavoren, yragende elucidatie, of de bij hun nu onlangs ontvangene arme uurtjes-gelden moeten worden verdeeld, volgens de aanfclirijving van den 24 Januarij 1.1. aan alle de armen, zonder onderfcheid van religie, dan of

de volgende in die aanfchrijving zijn begreepen. ■

Hierop is goedgevonden in antwoord terug te fchrijven, dat de nu onlangs ontvangene oortjes-gelden, jn de aanfclirijving zijn begreepen.

Nog eene misfive van hetzelve Gerecht, verzoekende, dat aan lltja Snoek wed. Sippama aldaar voor Franfche asfignaten, ter fomma van oiólivres, mag vergund worden een recipis of obligatie, ad drie pro

cento. Is gerenvoijeerd aan de Commisfie» van

Gedeputeerdens en tot de Finantien, om advis.

Een adres van de Vaderlandfche Burger-Sociëteit te Leeuwarden, houdende bedenkingen over de menigvuldige Vacantien van de Raaden van Justitie, en verzoek, dat deswegens eenige nadere bepaaling gemaakt worde. Is gefteld in handen van de Commisjie van Gedeputeerdens, ten einde, om, na deswègens met Commisfarien uit den Raad van Justitie te hebben geconfereerd, te dienen van confideratien en advis.

Een request voor J. Cahais, verzoekend in de betaaling van het recht der colateraale fuccesfie, te kunnen