Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5=3 J

De Commisfie tot den ontvangst der gelden voor de YVeduwen en Weezen der geiheuvclden op 's Lands Vloot, deed rapport; zijnde hetzelve van den Volgenden inhoud:

Aan het Admlnistratif Beftuur van Friesland. Medeburgers! Uwe commisfie, gelast tot den ontvang der yrywlllige giften voor de Weduwen, Weezen en Verminkte van 's Lands Vloot, heeft by deezen het byzonder genoegen UI. van het door hun verrichte voor dc eer ft emaal rapport te doen, en kan UI. communiceer en, dat tot op heden by hun ontvangen en dus tot UI. dispofitie onder hun berustende is, eene fomma yan 407$ -2-10 — en daar 'er geen ongunfiig uitzigt is, dat nog meer giften op handen zyn, hoopen wy van de voortgang en eindelyke uitflag onzer commisfie, by nader gelegenheid aan UI. verflag te doen.

Dit vrywillig gegeevene is dus een bewys, waar over elk medogend hart zich moet verheugen, dat onder de zwaare en herhaalde geldheffingen de mildadige handen onder ons niet ten eenemaal gefloten zyn; dat ook zelfs onze Krygsknegten geen gering deel hierin genomen hebben, gelyk uit onderfiaande notule, waar op de namen der geevers en de hoeveelheid der giften, geplaatst, UI, kan geblykeu, die wy hier byyoegen, ten einde dit pryswaardige in gezeegend aandenken te bewaren.

Het ïfle Battaill. derfde halve Brigade 500— o— o

tiet 2de 1— 500— o— o

Het'^de 1 — ■ __5oo— o— o

De Compagnie Friefche Guardes 70— o— o

Het Diflrict Lemflerland - 94—15 — j q

Haskerland - - 161— 5— o

— Oosdongeradeel - 185— 0—0

— Baarderadeel - 192— o — 13

— Hennaarderadeel - 105— 6— B

■ Schoterland - 301— 8— o

■ ■ Menaldumadeel - aoo— o— o

De Stad Stavoren - - 87—9— o

■ ' ... Bolsward - •, 113— 4—13

/ 3010- 9-.o De

Sluiten