is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 75 X

gen konden worden gecqnfidereerd, (in welk gevai zelfs ook justicieele middelen, om dezelven tot het geeven van getuigenis der waarheid , te conltrin? geeren zouden kunnen gerequireerd worden en te pasfe komen) maar befchuldigd wierden zelfs mee? depligtig te zyn aan de oproerige beweegingen en feitelyklicden, het noch met den aart der zaake, noch met de regtspleging, hier te Lande vigeerende , overëenkomftig was, dusdanige Perfoonen , tot welker lasten diergelyke pofitive befchuldigingen zyn, op eene pqliticque wyze te hooren op ftb teq door welker adyeu dezelven zich, in meerderen of minderen graad, aan eene crimineele misdaad fchuldig souden erkennen, behalven dat in allen gevalle, wanneer de Perfoonen , welke moeten gehoord worden, of weigeren te antwoorden, of de waarheid niet willen bekennen, ( al zyn derzelver voorgeevens nog zoo baarblykelyk valsch) veel min de fources ontdekken, dan nog, wanneer de zaak in de termen van een meer politicq onderzoek blyft, 'er niet voor handen zyn, zoo* danige middelen van confbrainte, welke pro fubiecla materia gepast zyn, en met effect kunnen en mogen werkftellig gemaakt worden, wanneer het onderzoek op eene judicieele wyze gefchied.

Daar wy dan aan den eenen kant begreepen, dat een politicq onderzoek, waar toe wy benevens le Magistraat der Stad Rotterdam gecommitteerd waren, in verfcheidenc refpecten niet genoegzaam

zou-