is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X aoo X

Op her. eerde poinct moeten Gecommitteerden reraarqueeren, dat het poinct thans in questie geheel op zich zelve daat, en gedetacheerd is van het verfchil, waar toe de Refolutie van 22December betrekkelyk is, zoodanig dat die Refolutie thans in het geheel in geen aanmerking komt maar het tegenwoordig verfchil alleen uit de eer! fte Refolutie van rp Augustus I?84, by welke de Commisfié gedecerneerd is, beoordeeld moet worden.

Betrekelyk tot de Refolutie van «Decemberby deze was de 'questie, of 'er niet een cxtraördinair judideel anderzoek noodig was, om te kun nen nagaan welke ongeregeldheden en excesfen in Rotterdam hebben plaats gehad, en welke de fource is geweest van dat gepasfeerde; dat is welke Perfoonen niet alleen de Uitvoerders , maar ook de geheime Aandokers of Raadgevers van dien geweest, en welke middelen daar toe in netwerk gedeld zyn; en of mitsdien de Refolutie van 10 Augustus op dit onderwerp niet eene alteratie behoorde te ondergaan? Zulks is ook als toen al dus begrepen en de manier bepaaki , 0p welke het extraordinair judicieel onderzoek gefchieden zoude.

Doch nu ontftaat'er een verfchil over eenpoinct waaromtrent de Refolutie van IO Augustus gene alteratie hoe genaamd heeft ondergaan: of nater voortzetting van het politicq onderzoek

naar