is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x m x

gemaakt , de 'Misfive van lieren Scliepenen van 8 Januari) 1785, fchoon volkomen overeenkomende mee Stads Protest , van 22 December 1784., van geen den minden ingang was geweest , en dat de Schepensbank door de Vroedfchap , in dat geval , niet was gefouti-

neerd z;jnde op dien dag het eerde

Lid van de evengemelde Misfive eenv m.lig aangenomen voor Notificatie, door niemand dei- Leden, noch toen, noch na' -rlnnd, eenige de minde propofitie gedaan , om Schepenen van derzelver bij die Misfive gecommuniceerde befluit te rug te houden. Wat tóch is daarvan de reden geweest ? Het gevoelen van de Ondergeteekenden , dat de Vroedfchap eener Hollandfche Stad, volgens de Conditutie onzer Regeering , .geene prohibitive Refoïutie kan neemen tegen de nakoming eener Refoïutie vau den Souverain, fchoon bij een kleine Meerderheid der Leden van dien , en met Contradictie en Protest van die Stad , genomen — wordt door de elf Heeren niet geadopteerd, maar gelaten voor rekening cn verantwoording van de Ondergeteekenden die daar mede niet verlegen 2'jn; —' maar .... zoo die Heeren in 't begrip ftaan, dat de Vroedfchap zulk eene prohibitive Refoïutie hadde kunnen nemen, en de Schepensbank foutineeren, tegen Hun Ed. Gr. Mog. Refoïutie van 22 December 1784 — waarom hebben zij dan, daartoe niet met der daad al hun

ver-